หน่วยงาน สพป. ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.สตูล อบรมความรู้ควบคุมภายใน ลดความเสี่ยงงาน ปี 2559

877095.JPG

.วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จ.สตูล นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ปี 2559 โดยมีครูที่รับผิดชอบงานควบคุมภายในสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล เข้ารับอบรม จำนวน 190 คน

.การจัดอบรมครั้งนี้ ได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติในองค์กร การกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการขจัดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตามและการเขียนแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเบิกจ่ายงบประมาณ งานสารบรรณ เป็นต้น

.โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สามารถจัดการศึกษาและดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ได้สำเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์ คุ้มค่า และราชการเกิดประโยชน์สูงสุด

สพป.ระยอง เขต ๒ คว้า ๒ รางวัลผลการบริหารจัดการเป็นเลิศ

876978.jpg

สพป.ระยอง เขต ๒ คว้า ๒ รางวัลยอดเยี่ยม

นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยองเขต ๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อรับนโยบาย “ การขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน “ ลงสู่การปฎิบัติ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขากพฐ.เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวรายงาน พร้อมรับนโยบายการขับเคลื่อนประกอบด้วยแนวทางการบริหาร ๔ ด้าน การขับเคลื่อนงานศึกษาธิการจังหวัด การบริหารงบประมาณ พร้อมมอบขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิญชูเกียรติ ให้กับหน่วยงานการศึกษาที่สามารถบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานมอบโล่รางวัลในงานประชุมครั้งนี้ สพป.ระยองเขต ๒ ภาคภูมิใจในความสามารถของหน่วยงาน โรงเรียน บุคลากรและครู ที่สามารถนำกระบวนการมาพัฒนาโรงเรียนและเทคนิคสู่ความเป็นเลิศ สามารถคว้า ๒ รางวัลคือ โอเน็ตระดับมัธยมศึกษาเป็นอันดับที่ ๕ ของประเทศ และ Krs, Ars เป็นลำดับ ๑ ของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการของ นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป. ระยอง เขต ๒

สพม.32 (บุรีรัมย์) รับการติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559

877003.JPG

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ นายสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์ ประธานคณะกรรมการ นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช นางสาวอรพิน จูมสีมา นางสาวยุพา จันทร์มิตรี นายวิรัตน์ สานุมิตร และนางสาวจริญญา ไทยแท้ คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559

ด้านเครือข่ายส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 26 พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ( ประธานสหวิทยาเขต ) ร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลในการดำเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแสดงโขนโดยโรงเรียนนางรอง การขับร้องเพลงโดยนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจาการดำเนินการช่วยเหลือตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ (คลิกชมภาพเพิ่มเติม) https://www.facebook.com/spm32/media_set?set=a.831224956978159.107374263…

14 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: