สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมฝึกปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

877967.JPG

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมฝึกปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP) ระยะที่ ๓ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะ วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เพื่อเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๒๖ โรงเรียน แบ่งเป็น ๗ รุ่น ๆละ ๓๘ คน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1758434…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: