สพป.ปข. ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง

878609.JPG

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง เพื่อให้คุณครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการวัดและประเมินผลได้อย่างท่องแท้ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และครูควรได้รับการพัฒนาศักยภาพการวัดและประเมินผลอันจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย และเนื่องจากได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 ข้อ 7 กำหนดให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้น และแบบยาว เมื่อจบหน่วยการเรียน ในการสอบระหว่างภาคและในการสอบปลายภาค อย่างน้อยร้อยละ 30 ในการสอบแต่ละครั้ง และในปีการศึกษา 2559 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ได้เพิ่มข้อสอบอัตนัย ในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป. 6 และจะเพิ่มชั้นอื่น ๆ รวมทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ในปีการศึกษาต่อๆไป สพป.ปข. 2 เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการพัฒนา และส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาความสามารถในการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เน้นทักษะการคิดระดับสูง โดยมีคุณครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2559

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: