สพป.ยะลา เขต ๑ จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE AEROBIC DANCE

879283.JPG

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE AEROBIC DANCE ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และช่วยเสริมสร้างความภาคภูมิใจโดยใช้สื่อดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกันสร้างความรู้และทักษะในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญสำหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน มี นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ไปให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา การแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด จำนวน ๘ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง บ้านเบญญา อนุบาลยะลา บ้านกาลูปัง บ้านยะลา บ้านโฉลง บ้านปงตา และโรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา

ผลการแข่งขัน ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านโฉลง ได้รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่โรงเรียนบ้านกาลูปัง ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย โรงเรียนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ โรงเรียน

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: