สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียน

880914.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพ และเป็นการพัฒนาตามความประสงค์ของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรการโรงเรียนในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีทักษะ และสมรรถนะในการทำงานให้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับยังมีเจ้าหน้าที่ธุรการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยู่จำนวนหนึ่ง จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการธุรการโรงเรียนในครั้งนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน ๙๙ คน โดยมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือราชการ และแนวปฏิบัติในการทำงานในสถานศึกษา มี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้สำเร็จได้เป็นอย่างดี และจากการสำรวจความต้องการในการพัฒนาพบว่าเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน มีความต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการมากที่สุด จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: