Archive | August 2016

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

สพป.ระยอง เขต 1 จัดงานเปิดโลกทัศน์ตลาดนัดสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจอาเซียน

892200.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 จัดงานเปิดโลกทัศน์ตลาดนัดสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจอาเซียน 30 ส.ค.59 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน “เปิดโลกทัศน์ตลาดนัดสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจอาเซียน” สพป.ระยอง เขต 1 “Horizons Academy to the Asean market” ซึ่ง สพป.ระยอง เขต 1 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในด้านการศึกษา ภายในงานได้จัดกิจกรรมเป็น 3 ประเภทคือ การแสดงนิทรรศการ Best Practice ความรู้อาเซียน การแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษา (OTOP) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของอาเซียนใน 10 ประเทศ โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กล่าวรายงาน และนายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ General Manager ในนามผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง กล่าว่ต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการ ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

891590.JPG

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทยา สิงคิวิบูลย์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน” โดยมี นางจุไรวรรณ ไกรมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ หาดทรายรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชุมพร

การจัดค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายได้รับความรู้ มีความเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร สามารถนำความรู้ไปขยายผลใน ร.ร.ได้ มีกำหนด 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน ชั้น ม.ต้น ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 รวมทั้งหมด จำนวน 86 คน คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดโครงการค่าย เป็น ผอ.ร.ร. และข้าราชการใน สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 27 คน

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

สพม.9 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(AAR)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H

892001.JPG

วันนี้ 30 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. สพม.9 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(AAR)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก นางอุษา สุดคนึง ผอ.รร.สามชุกรัตนโภคาราม / ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอง ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีปิด มีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 10 รร.ๆ ละ 5 คนประกอบด้วยรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ,ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม Head ,Heart, Hand, Health แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AAR ทั้ง 4 H และแนวทางบริหารจัดการเวลาเรียนของรองฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

30 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy)

891018.JPG

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาวสุภัทร โรงเรียนวัดพรหมสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีได้จัดการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) ของโรงเรียนต้นแบบ ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้จัดการอบรมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) เพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบจำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดจักรสีห์ โรงเรียนวัดข่อย โรงเรียนวัดแหลมคาง โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี โรงเรียนวัดตึกราชา โรงเรียนวัดประดับ โรงเรียนวัดถอนสมอ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน และโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) ไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 มาแล้วนั้น เพื่อพัฒนาให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบและโรงเรียนต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงได้จัดการประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) ของโรงเรียนต้นแบบและขยายผล แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายขยายผลจากโรงเรียนต้นแบบสู่ทุกสถานศึกษาและก้าวสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดกิจกรรมสร้างวินัยทางการเงินของโรงเรียนต้นแบบ การชมนิทรรศการผลการจัดกิจกรรมสร้างวินัยทางการเงิน ของโรงเรียนต้นแบบ โดยมี นายทิชากร กันหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน

28 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพปงพล.๑ รับการติดตามโครงการ “FIFA ๑๑ for Health”

890533.JPG

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน นายสันติ โลหะปิยะพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวขวัญนภา พูลผล ผู้ติดตาม ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการ “FIFA 11 for Health” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ

ภายหลังรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และผลงานของโรงเรียน จากนั้น ชมการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของโรงเรียนวัดบึงพระ ตามเนื้อหาโครงการ “FIFA 11 for Health” ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง” ของนักเรียนชายและหญิงที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน แบ่งเป็น ชาย 28 คน หญิง 13 คน มีนายสมบัติ บัวสำเริงและนายวีรพงษ์ ชัยชราแสง ซึ่งเป็นครูพละศึกษาที่ผ่านการอบรมตามโครงการเป็นครูผู้สอน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเชื้อโรค การรับประทานยา การป้องกันตนเองจากเชื้อโรค โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสร้างความสนุกสนานตลอดกิจกรรม

เนื้อหาของวิชาตามโครงการ “FIFA 11 for Health” จะประกอบไปด้วยบทเรียนที่ใช้เวลา 90 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 11 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลา 45 นาที เรียกช่วงเล่นฟุตบอลหรือช่วง “Play Football” ซึ่งโรงเรียนวัดบึงพระจะจัดไว้ในวันพุธของสัปดาห์ เนื้อหาจะเป็นการสร้างทักษะฟุตบอล เช่น การอบอุ่นร่างกาย การส่งบอล การโหม่งบอล การเลี้ยงบอล การป้องกัน การยิงประตู การสร้างความฟิตเป็นต้น ส่วนในวันพฤหัสบดี จะเป็นช่วง “Play FAIR” จะเน้นไปที่การสอนเด็กให้เข้าใจประเด็นปัญหาสุขภาพในวิชาสุขศึกษา อาทิ การเคารพในความเป็นผู้หญิง การป้องกันตนเองจากเชื้อ HIV การหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ

โครงการ “FIFA 11 for Health” เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคม FIFA ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการขึ้น โดย FIFA คัดเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชีย ต่อจากศรีลังกา เมียนมา และกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอายุ 11 ปี ได้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียน รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ กลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยของประชาชนชาวไทย โดยในระยะแรกจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนำร่อง 16 โรง จากนั้นจะขยายผลไปสู่โรงเรียนอีก 38,000 โรงเรียนในปี 2019 และจะสามารถเข้าถึงเด็กไทยกว่า 1 ล้านคนต่อปี

26 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ส.บ.ม.ท.จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

890560.jpg

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ส.บ.ม.ท.จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 2000 กว่าคน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โอกาสนี้ ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในนามคณะผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อจากนั้น ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการโรงเรียนทีเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ได่แก่ ผอ. กฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพาณิช ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม ผอ.มนูญ โพธาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ผอ. ธวัช นะติกา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ ผอ.เสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

26 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๑อบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

890418.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

นายอนุวัฒน์ เฮ้งศิริ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการอบรมค่ายเยาวชนคนดี โครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตและคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณอันส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา”โรงเรียนสุจริต”ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยปีการศึกษา ๒๕๕๖กำหนดให้มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่ละ ๑ โรงและปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เพิ่มเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อีก ๑๐%(๑๓ โรง)และปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้เพิ่มเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อีก ๒๐ % (๒๔ โรง ) ทั้งนี้จะต้องเน้น ทักษะการคิด ทักษะชีวิตและคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย อยู่อย่างพอเพียงรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านคอรัปชั่น มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม ๑๒๐ คน

25 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรม ปลดล๊อคความคิด พิชิตความฝัน เพิ่มพลังศักยภาพของตนเอง

“ปลดล็อกความคิด พิชิตความฝัน”

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ 9.00-15.30น ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เชิญน้องๆ ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ – เกาหลี ชิงรางวัลทริปดูงานต่างประเทศ!

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com วันนี้พี่ส้มก็มีกิจกรรมการประกวดเจ๋งๆ มาฝากเช่นเคยค่ะ สำหรับน้องๆ ที่สนใจฝึกฝนทักษะทางภาษาต่างประเทศอย่างอังกฤษ และเกาหลี ขอบอกเลยว่ากิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะ

ขอแนะนำ The 1st Asean-Korea Academic Essay Contest งานประกวดเขียน Essay ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี

ในหัวข้อ 1. ASEAN in the past 50 years,and ASEAN-Korea relations in the next 50 years 2. Where the ASEAN Community is Heading Towards: Challenges and Prospects 3. ASEAN-Korea Socio-Cultural Partnership: Towards a Reciprocal Understanding

โดยน้องๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.aseankorea.org ส่งใบสมัครได้ที่ : essay@aseankorea.org ส่งผลงานได้ถึงวันที่ : 14 ตุลาคม 2016 ประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ : 1 พฤศจิกายน 2016

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ ๑๐ (Sakura Camp ครั้งที่ ๑๐)

ค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10)

วันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2559 จัดค่ายที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

มาพบกับค่ายเพาะกล้าซากุระไทยสู่ TNI คร้ังที่ 10 (Sakura Camp ครั้งที่ 10) ซึ่งค่ายนี้เป็นค่ายที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มาทำความรู้จักกับคณะและสาขาที่เปิดสอน ซึ่งภายในค่ายนี้มีทั้งกิจกรรมสันทนาการและยังกิจกรรมที่สอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย พลาดไม่ได้แล้วกับค่ายนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายนนี้ ย้ำอีกครั้ง ค่ายนี้ฟรีตลอดค่าย

“มาร่วมสร้างความทรงจำและมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Sakura กันเถอะ”

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปัจจุบันศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น!

2. ไม่จำกัดแผนการเรียน

3. มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4. ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง หรือ โรคติดต่อ

5. สามารถปฎิบัติตามข้อตกลงของทางค่ายอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย

*นักเรียนระดับชั้นม.5 ทางสถาบันฯไม่สามารถให้มาเข้าร่วมค่ายได้ เนื่องจากโควตานี้จะทำให้มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นสิทธิ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.6 เท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมค่ายน้องๆ สามารถมาเข้าค่ายได้ในปี 2560 ซึ่งตามปกติค่ายนี้จะจัดขึ้นทุกปี

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ในระบบออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

เปิดรับสมัครค่ายตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 กันยายน 2559

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.sakuracamptni.com/10/index.html

ติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/TNISakuraCamp/

ทวิตเตอร์ https://twitter.com/sakuraCampTNI

หรือติดต่อ

พี่กลาง 062-442-3696

พีสนุ๊ก 099-531-7574

มาปลดปล่อยความเป็นตัวเองกัน !!!!! พี่ๆรอน้องอยู่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายเพื่อนกาวน์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปี มี 1 ครั้ง ค่ายที่จะพาน้องๆมาค้นหาคำตอบ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะสหเวชศาสตร์ และสาขาวิชาทั้งสี่ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร และ รังสีเทคนิค และตอบคำถามแก่น้องๆเหล่านี้ – สหเวชคืออะไร? – สหเวชอยู่ตรงไหน? – สหเวชเรียนอะไรบ้าง? – แต่ละสาขาต่างกันอย่างไร? – สอบเข้าแต่ละสาขาใช้วิธีใดบ้าง? – แต่ละสาขาจบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง? นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน มิตรภาพ ความสนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่นที่หาจากที่ไหนไม่ได้ วันที่จัดค่าย 21-24 ตุลาคม 2559 รับสมัคร 12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 คุณสมบัติ น้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์- “”ค””ณิต สถานที่จัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบค่าย แบบค้างคืน 4 วัน 3 คืน ค่าใช้จ่าย 400 บาท / คน ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.dropbox.com/s/8le16q57axnw6jb/AHSCAMP_12th.pdf?dl=0 อย่าลืมมาปริ้นท์ใบสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่เพจhttps://www.facebook.com/AHSCUCamp/

มาตามหาประสบการณ์นอกห้องเรียนที่จะอยู่ในความทรงจำน้องๆ ตลอดไป

พี่ทุกคนรอน้องๆ อยู่น้าาา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.อุดรธานี เขต ๒ นำเสนอผลงาน ๔ บูรณาการ โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา

889892.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงาน 4 บูรณาการ โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมร่วมคิด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้จัดเวทีนำเสนอผลงานรูปแบบวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อคัดเลือกเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices ) โดยได้ขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ส่งรายชื่อตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 30 ทีม ให้ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมย่อยนำผลงานเข้ารับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเกณฑ์การตัดสินในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านค่านิยมหลัก 12 ประการ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตลอดจนให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการ ตลอดทั้งเกณฑ์การตัดสินที่เหมาะสม เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่ดี และเพื่อต่อยอดเป็นปฏิบัติที่ดี (BEST Practices ) ต่อไป

23 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ