สพม.๒๙ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑

881829.jpg

@@@ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ร่วมกับศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงเรียนนารีนุกูล/บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัทแอปเปิ้ล เซ้าท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จัดอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Sills) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.๒๙ จำนวน ๘๑ คน(๘๑ โรงเรียน) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ในการผลิตและใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีวิทยากร จาก APPLE EDUCATION TRAINER และบุคลากรจาก สพม.๒๙ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.๒๙ เป็นประธานเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ ๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนนารีนุกูล และขอขอบคุณ นายประหยัด หลักรัตน์ ผอ.โรงเรียนนารีนุกูล ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในครั้งนี้@@@@ บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว

01 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: