สพป.อุดรธานี เขต ๒ เปิดค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านพหุวัฒนธรรมอาเซียนจากวิถีชนบท

882376.JPG

ดร.ประกอบ จันทรทิพย์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านพหุวัฒนธรรมอาเซียนจากวิถีชนบท” ASEAN Cross Culture through Rustic Pathway เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2

จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินงานโครงการอุดรโมเดล เพื่อพัฒนาเยาวชนของจังหวัดอุดรธานี ให้มีคุณลักษณะ 8 ประการ และทักษะชีวิต 5 ประการ สามารถดำรงชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข โดยได้กำหนดให้โรงเรียนบ้านปะโค สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนนำร่องการพัฒนาเยาวชน เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านพหุวัฒนธรรมอาเซียนจากวิถีชีวิตแบบชนบทที่ Ricefield Hotel ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมเรียนรู้วิถีชีวิตแบบชนบท โดยอาศัยอาสาสมัครนานาชาติ และจะขยายผลสู่โรงเรียนที่ตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา จำนวน 18 แห่ง เพื่อให้นักเรียน และครูผู้ขับเคลื่อนนโยบายอาเซียน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านพหุวัฒนธรรมอาเซียนจากวิถีชีวิตแบบชนบทร่วมกับนักเรียนนานาชาติ Rustic Pathway

02 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: