KILO นำสู่ความสำเร็จสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

882349.jpg

โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มจังหวัดที่ 2 (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) ด้วยการบริหารการศึกษาอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงเรียนอนุบาลสตูลเป็นองค์กรแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐาน ประสานภูมิปัญญา และเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี นายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรกว่า 100 คน ร่วมใจขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนรู้แนวใหม่ ที่เรียกว่า “กระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างแท้จริง คืนพื้นที่และศักยภาพในการแสวงหาความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาให้กับนักเรียน โดยใช้ชีวิตเป็นตัวตั้งมากกว่าใช้วิชาเป็นตัวตั้ง ด้วยความเชื่อที่ว่า “ชีวิตคือการเรียนรู้ – การเรียนรู้คือชีวิต” ทำให้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1,377 คน สามารถออกแบบการเรียนรู้ รู้จักศึกษาแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนเองอย่างแท้จริง สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ประกอบด้วยบันได 5 ขั้น คือ

ขั้นที่ 1 การตั้งประเด็นคำถามและสมมุติฐาน ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด สังเกต ตั้งข้อสงสัย ตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสารสนเทศอย่างหลากหลายทั้งอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งชุมชน

ขั้นที่ 3 การสรุปองค์ความรู้เป็นการฝึกนำความรู้และสารสนเทศ หรือข้อมูลจากการอภิปราย ทดลอง มาวิเคราะห์สังเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการฝึกให้นำความรู้ที่ได้รับมานำเสนอและสื่อสารด้วยวิธีที่หลากหลาย

ขั้นที่ 5 การบริการสังคมและจิตสาธารณะ เป็นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้บริบทรอบตัวและบริบทโลก ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

แนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ที่ยึดถือปฏิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ “หลัก KILO” ซึ่งประกอบด้วย

Knowledge ความรู้ความเข้าใจ เป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งของคนที่เป็นครูที่จะต้องพัฒนาแสวงหาเติมเต็มตลอดเวลา ให้ทันกับบริบทของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ เพราะครูคือ ผู้ชี้แนะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์

Information ข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอรอบด้าน สะท้อนผลการปฏิบัติงานให้ทุกคนได้รับทราบปัญหา หรือ ผลการพัฒนาสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การใช้ระบบ ICT ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวกต่อการนำไปใช้

Learning การเรียนรู้เป็นวิถีของทุกคนในองค์กรที่ต้องถ่ายทอดด้วยรูปแบบวิธีการอย่างหลากหลาย เช่น การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันที่เรียกว่า PLC (Professional Learning Community) การนิเทศ การประชุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

Organization องค์กรเปรียบเทียบได้กับสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต เจ็บป่วย สมาชิกทุกคนในองค์กรต้องร่วมสร้างอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร รักหวงแหน มีการสืบทอดรุ่นต่อรุ่น และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เช่นคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ สู่การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

จากแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ใช้หลักคิดดังกล่าว สู่การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครูและบุคลากรเกิดการเรียนรู้พัฒนาและอุทิศตนให้เกิดคุณค่าภายในตน สมกับที่ได้ชื่อว่า “ข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2556 รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่) ปีการศึกษา 2558 และได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ และกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558

รางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับสถานศึกษาที่ได้สร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์แก่สาธารณชน จึงเป็นรางวัลที่ตอบแทนความตั้งใจ กำลังใจ และเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษา ได้รักษาและพัฒนาต่อยอดการสร้างผลงานและความประพฤติที่ดี ให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป

02 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: