สพป.เลย เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพป.เลย เขต ๒

882808.JPG

ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ระยะครึ่งปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต 2 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา โดยการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในปีการศึกษา 2559 สพป.เลย เขต 2 ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นสำคัญหลายประการที่เป็นฉันทามติร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษา และเพื่อให้การประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นในครึ่งปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 สพป.เลย เขต 2 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผนการดำเนินงานต่อไป

03 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: