สำนักงาน ๕ส รู้ใช้ทรัพยากร สพป.สระบุรี เขต ๑

884005.JPG

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2559 นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ สพป.สระบุรี เขต 1 (Big Cleaning Day) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดการประหยัดพลังงาน

สืบเนื่องจาก ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดขอบเขตและจุดเน้นที่ต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ๔ ประการ โดยจุดเน้น ข้อที่ ๑ พัฒนาทุกหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และจุดเน้นข้อที่ ๓ พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนพื้นฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีโครงการเขตสุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย จิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะกระบวนการคิด และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงต่อไป

05 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: