รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.นว 3 ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการสร้างบ้านนักเรียน 86 หลัง ถวายในหลวง

884031.jpg

ผอ.สพป.นว 3 ติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน ตรวจเยี่ยมดูความเป็นอยู่ นักเรียนที่ได้รับบ้านตามโค รงการสร้างบ้านนักเรียน 86 หลัง ถวายในหลวง…. นายวิระ แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครสว รรค์ เขต 2 เยี่ยมบ้าน ด.ช.ณัฐวุฒิ และ เด็กชายวุฒิชัย นนทะลุน โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนที่ได้รับบ้านหลังท ี่ 99 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 11. 30 น. …. การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนท ี่ได้รับบ้าน ตามโครงการสร้างบ้านนักเรีย นฯ เป็นภาระกิจที่ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ให้ความสำคัญ เพื่อการติดตาม ดูแล ความเป็นอยู่ของนักเรียน และครอบครัว หลังได้รับบ้านไปแล้ว จากการตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละหลัง สร้างความประทับใจให้กับครอบครัว และชุมชน ที่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ให้ความสำคัญ เป็นอย่างมาก…..ดูภาพทั้งหมด

สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM education) สำหรับครูวิทยาศาสตร์

883971.JPGeducation) สำหรับครูวิทยาศาสตร์”>

สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM education) สำหรับครูวิทยาศาสตร์

++++++++++++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา (STEM education) ให้ครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาในสังกัด เพื่อเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ใช้ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยผ่านการทำกิจกรรม หรือ โครงงาน ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแก้ปัญหาและการสื่อสาร เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชิวตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้และทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเลิฟวิวรีสอร์ท อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย…..(ทีมประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว)

5 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: