สพป.สุรินทร์ เขต ๒ จัดอบรมโครงงานคุณธรรม

884063.jpg

> สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมของครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 โดย นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว กลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 108 โรงเรียน การอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 54 โรงเรียน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทย อีกทั้งเพื่อให้โรงเรียนและครูจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นชาติไทย และพัฒนาทักษะกระบวนการในการจัดทำโครงงานคุณธรรม

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และทีมงานประชาสัมพันธ์ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

05 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: