ผอ.สพป.ยะลา ๑ ย้ำครูปฐมวัยต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและโอบกอดเด็กเพื่อเสริมสร้างความรักความอบอุ่น

884957.JPG

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ร่วมกับโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์(โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์จากโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย วัฏจักรการสืบเสาะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โดยมีนายดุสิต ณ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปภัมภ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรมว่าเพื่อให้โรงเรียนได้นำเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานทางวิทยาศาสตร์ใช้ในการสอน และมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปีถัมภ์ อ.เมือง จ.ยะลา ในการนี้ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า ๑) ขอให้ทุกโรงเรียนได้เสนอกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นการพัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐานที่ดีต่อการเรียนรู้ ๒) พัฒนาเด็กๆ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เหมาะสมกับวัย โดยเฉพาะเรื่องภาวะโภชนาการจะต้องมีการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนักทุกๆ ๓ เดือน คุณครูต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้ไม่เท่ากัน ถ้าครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลจะสามารถไปเติมเต็มพัฒนาการของเด็กได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญครูต้องมีการสัมผัส โอบกอดเด็กบ้างเพราะการสัมผัส โอบกอดจะทำให้เด็กเกิดความอบอุ่นและจะทำให้เด็กอยากมาโรงเรียน ๓) เตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ซึ่งเป็นงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เด็กรู้จักสระ พยัญชนะ และอ่านออกเขียนได้ในคำพื้นฐานตั้งแต่อยู่ในอนุบาล ๒ จะได้เป็นพื้นฐานที่ดีของการเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป

08 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: