ยะลา เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙

885761.JPG

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทราบถึงแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๔ คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องแนวทางการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ นายมาโนช บุญญานุวัตร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรหัวข้อเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: