อกศจ.นครสวรรค์ ประชุม บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

885844.jpg

อกศจ.นครสวรรค์ ประชุม บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย. ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 ประธานในการประชุม อกศจ. นครสวรรค์ เกี่ยวก ับการบรรจุ การแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมคณะประกอบด้วย ผศ.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน กศจ. เป็น อนุกรรมการ, นายปรารมภ์ บัวสำลี ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น เป็น อนุกรรมการ, นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น อนุกรรมการ, นายสิทธิศักดิ์ แพร่งหลาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็น อนุกรรมการ, นายจิระวิทย์ ศุภนันทกานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อนุกรรมการ, นายปรีชา นาคจำรูญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อนุกรรมการ, นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น อนุกรรมการ, นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีประเด็นประชุม ได้แก่

.. 1) ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู

.. 2) ขออนุมัติขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีของ กศจ.นครสวรรค์ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

.. 3) ข้าราชการครูขอย้ายกรณีพิเศษ ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา

.. 4) ขอความเห็นชอบการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ/หรือข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

.. 5) ขอเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็นระดับชำนาญการ

.. 6) ขออนุมัติองค์ประกอบในการพิจารณาย้ายหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

.. 7) ขออนุมัติกำหนดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์

.. 8) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขอโอนย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้

.. 9) ขออนุมัติข้าราชการครูขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา

.. 10) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย ขอย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้

.. 11) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ขอโอนย้ายโดยผลการสอบแข่งขันได้

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: