สพป.ขอนแก่น เขต ๕ พาครูสร้างนวัตกรรมการอ่าน

888899.jpg

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สพป.ขอนแก่น เขต 5 โดยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านภาษาไทย จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมการสอนภาษาไทย เร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ ให้แก่ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนกุดกว้างโนนสะอาด ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลกุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น กิจกรรมนี้เป็นการขยายผลโครงการผลิต Package นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย “เร่งรัดการอ่านอก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2” เมื่อปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา ในการอบรมมีครูเจ้าของนวัตกรรม Best Practices จากโครงการดังกล่าว มานำเสนอผลงานและแนวคิด จุดประกายการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เพื่อนครูผลิตนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเอง พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายด้านภาษาไทย ของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการผลิตนวัตกรรม โดยโครงการนี้จะดำเนินจัดประชุมอบรมเช่นเดียวกันนี้ในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนทั้ง 17 ศูนย์เครือข่าย เพื่อให้ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ทุกคนสร้างนวัตกรรมเร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ +++++ :: ขอขอบคุณภาพข่าว โดยนางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 5

:: ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkn5.org และ http://www.facebook.com/prkkn5

19 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: