สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

889324.JPG

สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๓ ่โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป. กส. ๓ โดยมี ดร. ภาสกร ภูแต้มนิล รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานฯ เปิดการประชุมฯ ดร. สัจจา ฝ่ายคำตา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานดำเนินการประชุมฯ กล่าวรายงาน พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันฯ ผู้ร่วมการประชุมฯ บุคลากร ผุ้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมฯ โดยมี วิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านโภชนาการ วิทยากรจากกลุ่มไอที ซึ่งคณะครูที่เข้าร่วมการประชุมฯ มาจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๙๙ แห่ง แบ่งเป็น ๒ รุ่น จาก ๑๐ กลุ่มสถานศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ สพป.กส. ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ และเพื่อให้คณะครูผู้เข้าร่วมการประชุมฯ นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรัยน ให้เด็กได้มีโภชนาการที่ดี และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน พร้อมนำโปรแกรม “Thai School Lunch” ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียน เด็กนักเรียน และสนองนโยบาย สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป ….

20 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: