สพป.นศ.๑อบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

890418.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ จัดอบรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โครงการโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร ๓

นายอนุวัฒน์ เฮ้งศิริ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการอบรมค่ายเยาวชนคนดี โครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตและคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณอันส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา”โรงเรียนสุจริต”ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยปีการศึกษา ๒๕๕๖กำหนดให้มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่ละ ๑ โรงและปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เพิ่มเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อีก ๑๐%(๑๓ โรง)และปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้เพิ่มเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อีก ๒๐ % (๒๔ โรง ) ทั้งนี้จะต้องเน้น ทักษะการคิด ทักษะชีวิตและคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย อยู่อย่างพอเพียงรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านคอรัปชั่น มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม ๑๒๐ คน

25 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: