สพปงพล.๑ รับการติดตามโครงการ “FIFA ๑๑ for Health”

890533.JPG

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2559 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน นายสันติ โลหะปิยะพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวขวัญนภา พูลผล ผู้ติดตาม ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินการโครงการ “FIFA 11 for Health” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่อง 1 ใน 16 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีนายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ นางธิดาพร พานิชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายประทีป สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ

ภายหลังรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และผลงานของโรงเรียน จากนั้น ชมการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของโรงเรียนวัดบึงพระ ตามเนื้อหาโครงการ “FIFA 11 for Health” ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “การรับประทานยาตามแพทย์สั่ง” ของนักเรียนชายและหญิงที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คน แบ่งเป็น ชาย 28 คน หญิง 13 คน มีนายสมบัติ บัวสำเริงและนายวีรพงษ์ ชัยชราแสง ซึ่งเป็นครูพละศึกษาที่ผ่านการอบรมตามโครงการเป็นครูผู้สอน ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องเชื้อโรค การรับประทานยา การป้องกันตนเองจากเชื้อโรค โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสร้างความสนุกสนานตลอดกิจกรรม

เนื้อหาของวิชาตามโครงการ “FIFA 11 for Health” จะประกอบไปด้วยบทเรียนที่ใช้เวลา 90 นาทีต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 11 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลา 45 นาที เรียกช่วงเล่นฟุตบอลหรือช่วง “Play Football” ซึ่งโรงเรียนวัดบึงพระจะจัดไว้ในวันพุธของสัปดาห์ เนื้อหาจะเป็นการสร้างทักษะฟุตบอล เช่น การอบอุ่นร่างกาย การส่งบอล การโหม่งบอล การเลี้ยงบอล การป้องกัน การยิงประตู การสร้างความฟิตเป็นต้น ส่วนในวันพฤหัสบดี จะเป็นช่วง “Play FAIR” จะเน้นไปที่การสอนเด็กให้เข้าใจประเด็นปัญหาสุขภาพในวิชาสุขศึกษา อาทิ การเคารพในความเป็นผู้หญิง การป้องกันตนเองจากเชื้อ HIV การหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสร้างความเข้าใจ

โครงการ “FIFA 11 for Health” เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคม FIFA ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการขึ้น โดย FIFA คัดเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่ 4 ของเอเชีย ต่อจากศรีลังกา เมียนมา และกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขกับเด็กนักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิก และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนอายุ 11 ปี ได้มีทักษะด้านกีฬาฟุตบอลที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการเรียน รวมทั้งเป็นเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการใช้ฟุตบอลเป็นสื่อให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ กลับไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง และจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในด้านสุขอนามัยของประชาชนชาวไทย โดยในระยะแรกจะจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนำร่อง 16 โรง จากนั้นจะขยายผลไปสู่โรงเรียนอีก 38,000 โรงเรียนในปี 2019 และจะสามารถเข้าถึงเด็กไทยกว่า 1 ล้านคนต่อปี

26 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: