ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

สพป.ระยอง เขต 1 จัดงานเปิดโลกทัศน์ตลาดนัดสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจอาเซียน

892200.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 จัดงานเปิดโลกทัศน์ตลาดนัดสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจอาเซียน 30 ส.ค.59 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดงาน “เปิดโลกทัศน์ตลาดนัดสถานศึกษาสู่เศรษฐกิจอาเซียน” สพป.ระยอง เขต 1 “Horizons Academy to the Asean market” ซึ่ง สพป.ระยอง เขต 1 ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครองในสังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในด้านการศึกษา ภายในงานได้จัดกิจกรรมเป็น 3 ประเภทคือ การแสดงนิทรรศการ Best Practice ความรู้อาเซียน การแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษา (OTOP) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมการละเล่นของอาเซียนใน 10 ประเทศ โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 กล่าวรายงาน และนายธนภัทร วงษ์ประเสริฐ General Manager ในนามผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง กล่าว่ต้อนรับ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง

สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการ ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

891590.JPG

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิทยา สิงคิวิบูลย์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน” โดยมี นางจุไรวรรณ ไกรมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ณ หาดทรายรีสอร์ท อ.เมือง จ.ชุมพร

การจัดค่ายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายได้รับความรู้ มีความเข้มแข็ง มีทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร สามารถนำความรู้ไปขยายผลใน ร.ร.ได้ มีกำหนด 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน ชั้น ม.ต้น ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 รวมทั้งหมด จำนวน 86 คน คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการจัดโครงการค่าย เป็น ผอ.ร.ร. และข้าราชการใน สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 27 คน

ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

สพม.9 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(AAR)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H

892001.JPG

วันนี้ 30 ส.ค.59 เวลา 09.00 น. สพม.9 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(AAR)การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 H เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้โรงเรียนจัดกิจกรรมอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจาก นางอุษา สุดคนึง ผอ.รร.สามชุกรัตนโภคาราม / ประธานสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รอง ผอ.สพม.9 เป็นประธานในพิธีปิด มีผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 จำนวน 10 รร.ๆ ละ 5 คนประกอบด้วยรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ,ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม Head ,Heart, Hand, Health แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AAR ทั้ง 4 H และแนวทางบริหารจัดการเวลาเรียนของรองฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจัดการเรียนการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา และโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ณ ห้อง ประชุมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

30 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: