Archive | September 2016

รมว.ศธ.สั่ง สพฐ.สร้างเครือข่ายกิจกรรมสภานักเรียนร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

900578.jpg

***28 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน ร่วมรับฟังสรุปรายงาน การดำเนินงานของสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2559 ในรอบ 6 เดือน นส.พีรญา ภูศรีคชไกร ประธานสภานักเรียนปี 2559 กล่าวว่า การดำเนินงานของสภานักเรียนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆ เช่น -โครงการพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะ การรณรงค์ประหยัดน้ำ และส่งเสริมเครือข่ายด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อม -โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยสร้างเครือข่ายทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ในการลดปัญหาความรุนแรงและปัญหายาเสพติด -โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยสภานักเรียนเข้าไปช่วยจัดกิจกรรมตามความถนัดของนักเรียนโดยไม่กระทบเวลาการเรียนหลัก -กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียนพี่ให้น้อง โดยสภานักเรียนเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลัดเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสามัคคี มุ่งเน้นหลักปัญญาธรรม สนับสนุนให้น้องรู้จักวิถีประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล -โครงการ TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยการสร้างกระแสโซเชียลมีเดียเพื่อท้าทายนักเรียนของทุกโรงเรียนให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว โดยโพสรายละเอียดกิจกรรมพร้อมวีดีทัศน์ในการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 98 โรงเรียน อีกทั้ง รมว.ศธ. ได้มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าไปดูแลและส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้โรงเรียนอื่นได้รับรู้ และสร้างเครือข่ายในกิจกรรม TSC Green Challenge สภานักเรียนไทยร่วมใจสร้างพื้นที่สีเขียวของสภานักเรียน ให้ดำเนินการได้อย่างทั่วถึง เป็นที่รู้จักของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของสภานักเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง และตั้งเป้าในเดือนมกราคม ปี 2560 ต้องมีโรงเรียนเข้าร่วม 10,000 โรงเรียน

สุชาติภาพ/บรรพตข่าว

29 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ. โดยสำนักวิชาการฯ จัดการประชุมปฏิบัติการอบรมการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

900125.JPG

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการอบรมการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาฯ สพฐ.เป็นผู้กล่าวรายงาน โดนการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทักษะในการใช้แบบสำรวจความสามารถพิเศษแก่ศึกษานิเทศก์ เพื่อเสาะหาคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เพื่อให้ระบบการคัดกรองนั้นมีประสิทธิภาพในเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้มีความพิเศษที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลในวงกว้างต่อโอกาสในการค้นพบผู้นำในอนาคตของประเทศ และเพื่อให้ผู้มีความสามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอัจฉริยะบุคคลของโลก อีกทั้งให้ผู้อบรมได้รับรู้ความเข้าใจในแนวทางการอบรมและหลักเกณฑ์การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่ครูในการนำแบบวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การฝึกการใช้เครื่องมือในการคัดกรองผู้มีความสามารถพิเศษด้วยเครื่องมือแบบต่างๆ การทดลองใช้เครื่องมือกับบริบทจริง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบ โดยเน้นให้ศึกษานิเทศก์นำองค์ประกอบความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ครู รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 42 เขต เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

ธนิสรภาพ/กำธรข่าว

27 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะเปิดสอนวิชาชีพตัดขนสุนัข

DSC_8990.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัทเพ็ทโปรกรุ๊ป จำกัด เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น รายวิชา การตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ หลักสูตร 90 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น.

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนรายวิชา การตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ ได้จัดสอนในรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น รับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีใจรักและเมตตาสัตว์ เป็นพื้นฐานเข้าเรียน และต้องการนำไปประกอบอาชีพ โดยมอบให้วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครดำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทเพ็ทโปรกรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่ครบวงจร รวมถึงการบริการอาบน้ำ ตัดขนสุนัขด้วย โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในการอบรมครู และจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาช่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาการตัดแต่งขนสุนัขเพื่อประกอบอาชีพ เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการตัดแต่งขนสุนัข นอกจากนั้นยังจัดให้มีครูฝึกมาสอนงานและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษากับผู้เรียน รวมไปถึงการออกใบรับรองให้ผู้เรียน และรับผู้เรียนเข้าฝึกงาน พร้อมทั้งรับเป็นพนักงานของบริษัทหลังเรียนจบ สำหรับเนื้อหาที่สอน ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องสายพันธุ์สุนัขที่ต้องตัดแต่งขน การสร้างความคุ้นเคยกับสุนัข การฝึกความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ และวิธีการดูแลอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาขนสุนัข การเลือกใช้แชมพู และการอาบน้ำสุนัข การตัดแต่งขนสุนัขขั้นพื้นฐาน การตัดแต่งขนสุนัขทรงแฟชั่น การสร้างเทคนิคเฉพาะตัว การปฐมพยาบาลสุนัขขั้นพื้นฐาน การต้อนรับและการรับลูกค้า การตกแต่งร้านและการเลือกทำเลที่ตั้งร้าน ขณะนี้เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 2 และมีผู้ลงชื่อสมัครเรียนไปถึงรุ่นที่ 4 แล้ว รับรุ่นละ 15-18 คน สำหรับอาชีพตัดขนสุนัขนี้ ยังเป็นที่ต้องการอีกมากสำหรับตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะทำงานอยู่ในคลินิกสัตวแพทย์ หรือเปิดกิจการส่วนตัว และธุรกิจโรงแรมสุนัขก็กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ต้องการคนที่มีความรัก ความเมตตาสัตว์มาร่วมงานด้วย ยิ่งมีทักษะในการดูแลสัตว์เลี้ยงก็จะทำให้คุณภาพด้านการบริการดียิ่งขึ้น และยังนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้อีกด้วย และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งยังมีวิชาชีพระยะสั้นอีกมากมายให้เลือกเรียน ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 223 2578 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 26 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โรงเรียนในสังกัดสพม.๓๒ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศประเภทบริหารจัดการสร้างความสุจริต

899782.jpg

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 ไดัขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต เต็มรูปแบบ โดยให้สถานศึกษาในสังกัดุกแห่งจำนวน 66 โรงเรียน ทำวิจัยโรงเรียนสุจริตครบ 100% ตาโครงการร่วมระหว่างสำนักงานป.ป.ช.และสพฐ. ปีการศึกษา2559 ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ที่น่าภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษาอื่นๆดังนี้ จากผลการประกวดผลงานวิจัยโรงเรียนสุจริตระดับประเทศ ที่โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559 สรุปผลการประกวดแข่งขันผลงานวิจัย 1,000 เรื่อง 1,000 วิจัย “นวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ต้านภัยคอร์รัปชัน” โดยผลงานวิจัยดีเด่น ระดับภูมิภาคต่างๆ 5 ภูมิภาค จำนวน 100 วิจัย คัดเลือก เป็นผลงานวิจัยระดับชาติ 3 ประเภทๆละ 5 รางวัล สพม.32.ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทสร้างองค์ความรู้ ฯ

ประเภทบริหารจัดการสร้างความสุจริตฯ

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์

รางวัลชมเชยโรงเรียนถนนหักพิทยาคม

รางวัลการประกวดนิทรรศการเเสดงผลงานวิจัยฯ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รางวัลชนะเลิศโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม

ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.และ สพฐ. ได้กล่าวชมเชยว่า สพม.32 และโรงเรียนในสังกัด เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก่ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง. จิตสาธารณะ ของผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนได้เป็นอย่างดี

26 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ จัดแข่งขันทักษะวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

899544.JPG

24 กันยายน 2559 นายอมรศักดิิ์ ปิ่นทอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 การจัดกิจกรรมการแข่งขัน กำหนด 2 วัน วันที่ 24 กันยายน 2559 เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับประถมศึกษา ในวันที่ 25 กันยายน 2559 เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โดยใช้สถานที่แข่งขัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเจ้าภาพในการจัดแข่งขันในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

สพป.ชัยนาท จัดงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน

899291.JPG

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายอโณทัย ศุภภะ , นายกัมปนาท อ่วมพรหม , นายกนก เลียบเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท , ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมจำนวน 175 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ชัยนาท โดยนายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และเป็นตัวแทนผู้เกษียณมอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี ในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยประธานได้กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ นายสมบัติ มีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ และความตั้งใจของพวกเราชาว สพป.ชัยนาท ซึ่งนับว่าทุก ๆ ท่าน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการและวงการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

สพป.พิจิตร เขต 2 จัดอบรมครูโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

899159.jpg

วันนี้(23 กันยายน 2559) นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธานเปิดการอบรมครูโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ครูต้นแบบ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่จบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ในสังกัด จำนวน 75 คน โดยมีนายเสถียร เรือนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า และ Miss.Carol Augluben ครูอาสาสมัครโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.พิจิตร เขต 2

นายเสถียร เรือนแก้ว วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ เป็นวิทยากรแกนนำที่เข้าอบรมโครงการ Primary Innovation Project ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และนำความรู้ที่ได้กลับมาสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น เห็นได้ชัดจากผลการทดสอบ O-NET ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพ/ข่าว:ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2) (ภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=914938178617877)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2559

899153.jpg

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2559……. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนคร สวรรค์ ครั้งที่ 8/2559 ประกอบด้วย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 รองประธาน ฯ , นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้แทน สำนักคณะกรรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ผศ.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นางอัญชนา อินทุรัตน์ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายเสวต มั่นต่าย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, นางดารารัตน์ ศิริวิริยะกุล ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์, นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ผู้แทนภาคประชาชน, นายปรารมภ์ บัวสำลี ผู้แทนภาคประชาชน, นางจันทนา สอนกองแดง ผู้แทนข้าราชการครู, นายวีระ มุขขันธ์ ผู้แทนข้าราชการครู, นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์, นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ —More

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย

898966.JPG

วันนี้ (22 กันยายน 2559) เวลา 10.30 น. นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอำเภอทับสะแก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งประดู และวัดนาล้อม อำเภอทับสะแก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย การอ่านออกเขียนได้ การคิดเลข และสูตรคูณ โดยสุ่มและทดสอบการอ่าน การคิดเลข การท่องสูตรคูณของนักเรียนในห้องเรียน แนะนำให้ครูผู้สอนใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อฝึกให้เกิดทักษะการคิดคำนวณและอ่านจับใจความ

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมและคัดเลือกผลงาน Best Practice โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

899117.jpg

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผอ.สพป.นครพนม เชต ๑ ประธานการประชุมและคัดเลือกผลงานและถอดบทเรียน เพื่อหา Best Practice โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและคณะ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ สะอาด ปลอดขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างวินัยให้คนในชาติสู่การจัดการที่ยั่งยืน มุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการลดปริมาณขยะ ขยายผลสู่ชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดขยะ ประกาศให้เป็นโรงเรียนนำร่อง ๕๔ โรงเรียน (จากเดิม ๕๐ โรงเรียน เพิ่มอีก ๔ โรงเรียน)

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1785627…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

สพม.34 ประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559

898731.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559

โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกและกำหนดวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนได้ผลดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2559 การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนดีให้ได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อเป็นการณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาให้เกิดความตื่นตัวในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานของตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สำหรับรางวัลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล ๆละ 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 5 รางวัล และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร 5 รางวัล สำหรับสถานศึกษาและครูนักเรียน ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

22 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ