สอศ.ร่วมมือ อนุกรรมการ กรอ.อศ. พัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

%E0%B8%9B%E0%B8%81.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมกับ สถานประกอบการภายใต้คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 4 แห่ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพแก่บุคลากรของสถานประกอบการ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพ นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มอาชีพเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 4 แห่ง ได้แก่ บริษัท แปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด บริษัท แอร์ออร์คิดส์ จำกัด ซ้งพันธุ์ปลา กรุ๊ป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามราชบุรี ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสด้านการศึกษาสายอาชีพ และให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทวิภาคี ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถ ของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรของสถานประกอบการ ซึ่ง สอศ. เปิดโอกาสให้ทั้งนักเรียน นักศึกษา ประชาชน บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ขอรับการประเมิน เทียบโอนความรู้ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเพิ่มคุณวุฒิวิชาชีพได้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คือ การให้สถานประกอบการ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ สู่ความเป็นสากล ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นที่เข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนายกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

24 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: