สพป.สิงห์บุรี ทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

893301.JPG

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2559 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยรูปแบบที่หลากหลายมาอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนเป็นหลัก และแนวทางหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพผู้เรียนได้คือ การมีโรงเรียนมีมาตรฐานเท่าเทียมกันหรือการทำโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เป็นศูนย์กลาง (โรงเรียนแม่เหล็ก) ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องมีข้อมูลโรงเรียนแม่เหล็กเพื่อดึงดูดโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงกันมาเรียนรวมที่โรงเรียนแม่เหล็ก เพื่อจะพัฒนาโรงเรียนแม่เหล็กให้มีความพร้อมในการรองรับนักเรียน ในอนาคตโดยที่โรงเรียนที่มาเรียนรวมมีนักเรียนต่ำกว่า 40 คนลงมา โดยให้เสนอรูปแบบที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมตั้งแต่ 1 : 1 , 1:2 , 1:3 หรือมีโรงเรียนมาเรียนรวมมากกว่า 4 โรงเรียนขึ้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดให้มีการบูรณาการเรียนร่วมระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพ แก้ปัญหาการบริหารจัดการโดยไม่มีการ ยุบเลิก เน้นควบรวม ต้องมีครูครบชั้น โดยแบ่งกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องบริหารจัดการ 1. โรงเรียนที่มีที่ตั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นข้อจำกัด ได้แก่ โรงเรียนพื้นที่พิเศษ ห่างไกล พื้นที่สูงหรือเกาะ และโรงเรียนที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน 6 กิโลเมตร ให้คงสภาพอยู่ก่อน 2. โรงเรียนทั่วไปที่มีระยะห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่เกิน 6 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นโรงเรียนที่จะเข้าสู่การบริหารจัดการ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก” ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว จึงได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา แบ่งกลุ่ม ดังนี้ (1) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา จำนวน 18 โรงเรียน บริหารจัดการรูปแบบเรียนรวมแล้ว 7 โรงเรียน บริหารจัดการในครั้งนี้ จำนวน 11 โรงเรียน (2) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนักเรียนขยายโอกาส ไม่เกิน 20 คน 6 โรงเรียน และ (3) กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส ที่มีนักเรียนขยายโอกาส 21 – 40 คน จำนวน 27 โรงเรียน โดยให้แต่ละกลุ่ม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง แนวทางการบริหารจัดการตามสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน

02 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: