ความร่วมมือไทย-เกาหลี

page1.jpg

ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำมิสคิม ฮง ซุน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้านคหกรรม ศิลปกรรม การท่องเที่ยวและโรงแรม และบริหารธุรกิจ พร้อมกับหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา โดยเบื้องต้นร่วมจัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว เทคโนโลยีความงาม และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีสถานศึกษาไทยนำร่องที่เข้าร่วมจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ร่วมกับสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามหานครแทกู สาธารณรัฐเกาหลีจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ Daegu Software High School , Daegu Electron Technical High School, Sangsuh High School และ Daegu Tourism High School กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 29 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: