ปปช.(สพฐ.) น้อย เครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพป.นศ.๒

894511.jpg

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 7 กันยายน 2559 นางพรรณี สุกณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปปช.(สพฐ.)น้อย ของเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านบนควน โดยมี นายสำเนียง กุญชรินทร์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การป้องกันและการปราบปรามการทุจริต ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 คัดเลือกโรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายสุจริต 20 เปอร์เซ็นต์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ซึ่งเรียกว่า “โรงเรียนสุจริต” ของสพฐ. ในปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต คือทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะ เพื่อให้นักเรียนต้นแบบของเครือข่ายสุจริต นำคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตไปขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง และเพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนสุจริต นำรูปแบบการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของแต่ละโรงเรียนในโอกาสต่อไป

07 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

Tags: , , , , , , ,

%d bloggers like this: