รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ จัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

895057.JPG

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ นายเสนอ ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมตามโครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สามารถบูรณการในการจัดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนในการทำวิจัยในชั้นเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการให้เกิดกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีนายจำรัส เพชรทับ อดีตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ และนางสาวชูศรี กาญจนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสโมสร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้/สุวคนธ์ บัวรัตนกาญจน์ ภาพข่าว

สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมพัฒนาครูสาระเศรษฐศาสตร์ (การสร้างวินัยทางการเงิน)

895115.JPG

> สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ (การสร้างวินัยทางการเงิน) ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างความเข้าใจแก่ครูผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร์ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงินในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ ให้สูงขึ้น โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ถ่ายภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

895039.jpg

สพป.เชียงใหม่เขต 2 จัดประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School)

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ณ ห้องเอราวัณ โดยผู้เข้าร่วมประชุมคือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกโรงเรียน จำนวน 175 คน โดยมีโรงเรียนนำร่องจำนวน 50 โรงเรียน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ นายอนุพล หมื่นยงค์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนายเอกลักษณ์ นันท์สิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร กิจกรรม โครงการมีม2 กิจกรรม คือกิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กับโรงเรียนปลอดขยะและการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และ กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดการขยะ ณ อบต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ. ลำพูน ผู้รับรับผิดชอบโครงการโดย นางสายฤดี มารังค์ กลุ่มอำนวยการ

//ภาพ และข่าว โดย รุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี

8 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: