ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

896078.JPG

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ เช่นการคัด แยกขยะก่อนทิ้ง การรีไซเคิลขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีฯลฯ มีความตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะสิ่งแวดล้อม มีความรู้เรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะและนำความรู้ไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 50 โรงเรียนและได้มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 100 คน พร้อมกันนี้ทางสพป.ลำพูน เขต 2 ได้ทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานฯกับทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

สพป.ระยอง เขต 1 รับมอบอาคารเรียน

896032.jpg

13 ก.ย.59 นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดอาคารเรียนแบบ สปช.))105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 พร้อมรับมอบเงินต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 260,000 บาท จากนายสุวัฒน์ ฟ้าประทานชัย และคุณรุ่งนิรันดร์ เที่ยงธรรม ได้ให้การสนับสนุนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียน โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยองเขต 1 กล่าวขอบคุณ ในการมอบอาคารให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีห้องเรียนที่ดีและเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนโรงเรียนนี้มีความพร้อมด้านสถานที่บุคลากร แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่ดีโดยมีท่าน สจ.อดุลย์ นิยมสมาน, นายอลงกรณ์ แอคะรัตน์ นายอำเภอบ้านค่าย, ผู้นำชุมชน.หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบานมาบตอง อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เปิดป้ายอาคารเรียน โรงเรียนสุนทรวัฒนา สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1

896242.JPG

นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี อาคารปฐมรวมใจ และอาคารศรีสุนทรอนุสรณ์ 109 ปี และการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา อ.เมืองชัยภูมิ ในวันที่ 14 กันยายน 2559 มีนายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมกล่าวชื่นชมแสดงความยินดีให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งอาคารเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.โดยอาคารเฉลิมราชย์ 70 ปี เป็นอาคารแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ได้รับจัดสรรปี 2558 งบประมาณ 8,090,000 บาท ,อาคารปฐมรวมใจ เป็นอาคารแบบ 101ล/27 พิเศษ ได้รับจัดสรรปี 2553 งบประมาณ 9,789,000 บาท และอาคารศรีสุนทรอนุสรณ์ 109 ปี เป็นอาคารแบบ 212ล/ 57-ก ได้รับจัดสรรงบผูกพัน พ.ศ.2558-2559 งบประมาณ 17,000,000 บาท

14 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: