“สิงหาคม” เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

896460.jpg

สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ (เลย – หนองบัวลำภู) ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย และโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และนายณัฐพล ดวงเท้าเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน โดยมีการถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกล่าวคำ “อาเศียรวาท” พร้อมทั้งการแสดงเทิดพระเกียรติฯ อีกทั้งมีการมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ต่อปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู และกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

ประกอบด้วย ความเป็นมาของชาติไทย สัญลักษณ์ของชาติไทย บรรพบุรุษไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ และภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย ความเป็นไทย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจน ได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสำนึกในความรัก ความเป็นมาของชาติไทย และได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของประเทศ

…………………………………………..

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 / รายงาน

นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลำภู ภาพ/ข่าว

15 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: