งานมหกรรมเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาฯ สพป.นศ.๒ ครั้งที่ ๑๒ ปี ๒๕๕๙

897198.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2559 นายสนั่น ศิลารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ.2 ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวรายงาน ในตอนหนึ่งว่า วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถ ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะการแสดง บนเวที การประกวด การแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู นักเรียน เพื่อเป็นเวทีหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและมีศักยภาพในด้านกิจกรรมกีฬา ศิลปะการแสดง การประดิษฐ์คิดค้นสื่อต่างๆ เป็นการเตรียมพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ จากการที่ได้ปฏิบัติในห้องเรียน สู่การแสดงความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้หลักการพัฒนานักเรียนโดยองค์รวม เพื่อให้นักเรียน มีคุณลักษณะ มีทักษะและค่านิยมอันพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จนบรรลุความสำเร็จ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต คิดแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ในการจัดงานครั้งนี้ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2558 ณ 8 จุดสถานที่การแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรรีธรรมราช โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านบนควน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 โรงเรียนมหาราช 3 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 โดยมีการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มศิลปะและกลุ่มการงานอาชีพ แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมสังคมศึกษา แข่งขันกิจกรรมนักเรียนพิเศษเรียนร่วม แข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย คอมพิวเตอร์ ลูกเสือ การเดินทรงตัว โยนบอล และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปร่วมแข่งขันระดับภาคต่อไปอีกด้วย

18 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , ,

%d bloggers like this: