รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย

898966.JPG

วันนี้ (22 กันยายน 2559) เวลา 10.30 น. นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอำเภอทับสะแก ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทุ่งประดู และวัดนาล้อม อำเภอทับสะแก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย การอ่านออกเขียนได้ การคิดเลข และสูตรคูณ โดยสุ่มและทดสอบการอ่าน การคิดเลข การท่องสูตรคูณของนักเรียนในห้องเรียน แนะนำให้ครูผู้สอนใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์และภาษาไทย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อฝึกให้เกิดทักษะการคิดคำนวณและอ่านจับใจความ

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมและคัดเลือกผลงาน Best Practice โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

899117.jpg

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผอ.สพป.นครพนม เชต ๑ ประธานการประชุมและคัดเลือกผลงานและถอดบทเรียน เพื่อหา Best Practice โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและคณะ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่ สะอาด ปลอดขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างวินัยให้คนในชาติสู่การจัดการที่ยั่งยืน มุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการลดปริมาณขยะ ขยายผลสู่ชุมชนให้เป็นชุมชนปลอดขยะ ประกาศให้เป็นโรงเรียนนำร่อง ๕๔ โรงเรียน (จากเดิม ๕๐ โรงเรียน เพิ่มอีก ๔ โรงเรียน)

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1785627…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

สพม.34 ประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559

898731.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2559

โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกและกำหนดวิธีการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนนักเรียนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ที่สถานศึกษาได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนได้ผลดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2559 การดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคนดีให้ได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เพื่อเป็นการณรงค์ปลูกฝังค่านิยมในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาให้เกิดความตื่นตัวในการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานของตน ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สำหรับรางวัลสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล ๆละ 10,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ได้รับโล่เกียรติยศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 5 รางวัล และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับเกียรติบัตร 5 รางวัล สำหรับสถานศึกษาและครูนักเรียน ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

22 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: