รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

สพป.ชัยนาท จัดงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน

899291.JPG

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดงาน “ร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นายอโณทัย ศุภภะ , นายกัมปนาท อ่วมพรหม , นายกนก เลียบเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท , ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ซึ่งเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รวมจำนวน 175 คน ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซต์ชัยนาท โดยนายบรรเจิด อนุเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และเป็นตัวแทนผู้เกษียณมอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี ในโอกาสเกษียณอายุราชการในปีนี้ โดยประธานได้กล่าวเปิดงาน ให้โอวาท และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ นายสมบัติ มีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึกต่อการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ และความตั้งใจของพวกเราชาว สพป.ชัยนาท ซึ่งนับว่าทุก ๆ ท่าน เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการและวงการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธานี วงษ์ทอง ภาพ/ข่าว/พิมพ์

สพป.พิจิตร เขต 2 จัดอบรมครูโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

899159.jpg

วันนี้(23 กันยายน 2559) นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 (ผอ.สพป.พจ.2) เป็นประธานเปิดการอบรมครูโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ครูต้นแบบ ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอย่างรอบด้าน ทั้งการสื่อสารภาษาอังกฤษและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่จบการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ในสังกัด จำนวน 75 คน โดยมีนายเสถียร เรือนแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า และ Miss.Carol Augluben ครูอาสาสมัครโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ จัดอบรมระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 สพป.พิจิตร เขต 2

นายเสถียร เรือนแก้ว วิทยากรการอบรมในครั้งนี้ เป็นวิทยากรแกนนำที่เข้าอบรมโครงการ Primary Innovation Project ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และนำความรู้ที่ได้กลับมาสอนนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น เห็นได้ชัดจากผลการทดสอบ O-NET ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ภาพ/ข่าว:ฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.พจ.2) (ภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=914938178617877)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2559

899153.jpg

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2559……. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนคร สวรรค์ ครั้งที่ 8/2559 ประกอบด้วย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 18 รองประธาน ฯ , นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางปราณี ศิวารมณ์ ผู้แทน สำนักคณะกรรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, รศ.สุขุม เฉลยทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.พรชัย สุนทรพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ผศ.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, นางอัญชนา อินทุรัตน์ ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายทรงสวัสดิ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้แทน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายเสวต มั่นต่าย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์, นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, นางดารารัตน์ ศิริวิริยะกุล ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์, นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์, นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ผู้แทนภาคประชาชน, นายปรารมภ์ บัวสำลี ผู้แทนภาคประชาชน, นางจันทนา สอนกองแดง ผู้แทนข้าราชการครู, นายวีระ มุขขันธ์ ผู้แทนข้าราชการครู, นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์, นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสานฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ —More

(นันทนา อัมระนันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ข่าว/ภาพ)

23 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: