สพฐ. โดยสำนักวิชาการฯ จัดการประชุมปฏิบัติการอบรมการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

900125.JPG

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการอบรมการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาฯ สพฐ.เป็นผู้กล่าวรายงาน โดนการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทักษะในการใช้แบบสำรวจความสามารถพิเศษแก่ศึกษานิเทศก์ เพื่อเสาะหาคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เพื่อให้ระบบการคัดกรองนั้นมีประสิทธิภาพในเรื่องเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้มีความพิเศษที่เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลในวงกว้างต่อโอกาสในการค้นพบผู้นำในอนาคตของประเทศ และเพื่อให้ผู้มีความสามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอัจฉริยะบุคคลของโลก อีกทั้งให้ผู้อบรมได้รับรู้ความเข้าใจในแนวทางการอบรมและหลักเกณฑ์การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้แก่ครูในการนำแบบวัดแววผู้มีความสามารถพิเศษไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับกิจกรรมในการอบรมประกอบด้วย การฝึกการใช้เครื่องมือในการคัดกรองผู้มีความสามารถพิเศษด้วยเครื่องมือแบบต่างๆ การทดลองใช้เครื่องมือกับบริบทจริง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการทดสอบ โดยเน้นให้ศึกษานิเทศก์นำองค์ประกอบความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่ครู รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีความสามารถพิเศษได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 42 เขต เขตละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

ธนิสรภาพ/กำธรข่าว

27 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: