สพม.๑๔ จัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ

901111.JPG

วันที่ 29 กันยายน 2559 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อ กระตุ้น รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและความรู้ความเข้าใจแนวในลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดให้กับโรงเรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนในการจ่ัดการขยะมูลฝอยครบวงจร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนให้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจร จัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู นักเรียนและชุมชน โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจกรรมนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 27 โรงเรียน รวม 54 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายสุรศักดิ์ หมู่เก็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา จังหวัดสตูล และคณะ เรวดี..ภาพ/ ข่าว

30 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: