สพป.ลำปาง เขต ๑ พัฒนาครูภาษาไทยเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ

903660.JPG

สพป.ลำปาง เขต 1 พัฒนาครูภาษาไทยเพื่อสนองนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่อันจะนำไปสู่การให้ความสำคัญการการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีแนวทางการสอนพัฒนาการอ่านการเขียนตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยสามารถสร้างข้อสอบอัตนัยให้สอดคล้องกับการประเมินการทดสอบระดับชาติ (O-net , NT) ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกระดับชั้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ทั้งนี้มีครูผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยใช้เวลาในการอบรม 2 วันระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรเชี่ยวชาญ จากสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

ผุสดี เครือสาร ภาพ/ข่าว

12 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: