ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๒ ประชุมวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๐

903869.JPG

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่เขต 2 มอบแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารตัดการ การวางแผนจัดการงบประมาณ. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอดำเนินการที่มีสอดคล้อตามนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัดการพัฒนา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม1.เรื่องการจัดทำ id plan ขอให้ทุกคนได้พิจารณาแนวทางที่สอดคล้องสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาแต่ละคน

2.เรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เน้นการนำผล O NET ทุกสาระ ข้อมูลต้องแม่น ไม่อยากให้เหมาโหลเหมาเข่ง ให้สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาครู ให้ปรับรูปแบบการพัฒนาครู ไม่ให้เกิน 100 คน หากไม่จำเป็นต้องให้สถานที่ของเขตพื้นที่

3.ในเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในการพัฒนา เราให้เครื่องมือทากกว่าการให้ความรู้ หากไม่รู้ต้องปูพื้นฐาน เช่นการใช้เครื่องมือต้องมีฐานของฐานความรู้ กลุามของการพัฒนาต้องกำหนดแยกชัดเจน

4ส่วนรองผู้อำนวยการ ขอให้ดูว่าพื้นที่ของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ จะต้องพัฒนาอะไรด้วย

5.นโยยายเร่งด่วน

ภาษาไทย ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องการบริหารจัดการในโรงเรียน เช่นการเงิน. งานภารกิจขิงกลุ่มต่าง ๆ การคิดพัฒนาโครงการต้องสอดคล้องชัดเจน ในบริบท และนโยบาย

6.การเสนอโครงการต้องยึด kpi. การกำหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนา เงื่อนไขการพัฒนา ต้องใช้วันหยุดราชการ การกำหนดกรอบงบประมาณให้สอดคล้อง และสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่องบประมาณ. เรื่อง บางเรื่องมีเป้าหมายเดียวกัน แต่คนดำเนินงานคนละคน คนละกลุ่ม ต้องบูรณาการเข้าหากัน

นอกจากนี้ ท่านยังย้ำให้กลุ่มทำข้อมูลการส่งงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การประเมิน โดยให้ระบุเชิงความร่วมมือในแต่ละเรื่องแต่ละครั้ง

ต้องวางโครงการไว้อย่างต่อเนื่อง ห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผลด้วย ในเรื่อง การออกเกียรติบัตรการอบรม สองสามวันแล้วออกเกียรติบัตรไม่เห็นด้วย. แต่หากอบรมแล้วนำผลการอบรมไปพัฒนาต่อยอดให้ได้ผล แล้วเกิดผลงานเด่น ก็สมควรมอบให้ หากมีการจัดลำดับได้ด้วยก็ยิ่งดี

ทางด้าน นางกิตติ์สินี อุปพันธุ์ ได้ชี้แจงเอกสารที่แจกในห้องประชุม เกี่ยวกับนโยบาย สพฐ.นโยบายกระทาวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ )

นางฟองจันทร์ ใจแก้ว ได้หารือแนวทางหารจัดสรรงบประมาณค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม นางสาวมณีวรรณ สุุทธิกาปลูก รอง ผอ.สพป.นำเสนอแนวทางที่สมควรและถูกต้อง ได้ข้อสรุปว่า ค่าอาหาร ประขุมปฏิบัติการ 100 บาท ค่าอาหารว่าง 30 บาท ค่าอาหารประชุุมปกติ จำนวน 80 บาท. สุดท้าย ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 ได้ให้ไปดำเนินการจัดทำโครงการพร้อมรายละเอียดmujlvf8]hvกับแนวทางดังกล่าว พร้อมงบประมาณที่จะต้องดำเนินการ จัดส่งภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559

12 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: