เผยแพร่ผลงาน งานวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ สพม.๑๓

บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีที่วิจัย 2558 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 1.2 ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 1.3 ด้านการพัฒนาอบรม 1.4 ด้านหลักสูตรในการอบรม และ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จำแนกตาม เพศ อายุราชการ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้บริหารและข้าราชการครู จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) เพื่อสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาและหาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการ โดยใช้สถิติเชิงอนุมานหาค่าที (t – test) และ (One-way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1.โดยภาพรวมแล้วผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการที่มีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ต่อการให้บริการ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน การพัฒนาอบรม พึงพอใจมากที่สุด ( = 4.12) รองลงมา คือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ( = 4.06) และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ( = 4.03)

2. ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการให้บริการที่มีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ผู้รับบริการที่มีอายุราชการต่างกัน ความพึงพอใจในการให้บริการที่มีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

4. ผู้รับบริการที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการที่มีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

5. ผู้รับบริการที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความพึงพอใจในการให้บริการที่มีต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางพรนภา อมรมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะค่าง ›

พุธ, 12 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , ,

%d bloggers like this: