สถาบันการอาชีวศึกษา เร่งพัฒนาฐานข้อมูลบูรณาการสู่มาตรฐานข้อมูลกลาง

0.jpg

สถาบันการอาชีวศึกษา เร่งพัฒนาฐานข้อมูลบูรณาการสู่มาตรฐานข้อมูลกลาง ​สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ​ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ การพัฒนาฐานข้อมูลและการส่งเสริมการใช้งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ ” ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสถาบันการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถาบันฯ ให้มีศักยภาพ สามารถผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างมาตรฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา 202 แห่ง ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ บุคลากรในสถาบันฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ฐานข้อมูลบูรณาการร่วมกันระหว่าง สอศ. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ​ ด้าน นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กล่าวว่า สถาบันการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการ สร้างมาตรฐานข้อมูลกลาง และพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงส่งเสริมการใช้ ICT สำหรับการจัดเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากข้อมูลที่สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดแจ้งมายังคณะทำงานโครงการฯ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ ตามมาตรฐานข้อมูลกลางของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลบุคลากรทุกประเภท ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อนำมาออกแบบมาตรฐานของฐานข้อมูลกลางต่อไป Cr.ข่าว : ​​​​​​​​ยุวดี บุตรวงษ์ : ​​​​​​​สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ​​​​​​​​24 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Tags: , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: