สอศ. จับมือมจพ. ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

1.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี โดยได้ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเครือข่าย พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์บนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาหรือ UniNET ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ รูปแบบและการนำไปใช้ การพัฒนาหลักสูตรแบบการบูรณาการกับการเรียนการสอน ร่วมกันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และรูปแบบการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ มีสถานศึกษานำร่องที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเครือข่าย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานต่างๆ ด้านการศึกษาระหว่างกัน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในเครือข่ายให้มีความพร้อมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และเพิ่มความชำนาญและสมรรถนะของนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและมีความพร้อมในการก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเมื่อจบการศึกษาแล้วให้สามารถทำงานที่ซับซ้อนมากได้ หรือทำงานที่สามารถค้นคว้า วิจัยและพัฒนาได้ สามารถทำงานเป็นทีมและมีภาวะผู้นำเพื่อทำโครงการใหญ่ๆ ได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะอนามัยที่ดี เป็นกำลังคนที่มีทั้งความรู้และทักษะ สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตนักเรียนและนักศึกษาให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 9 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: