สอศ.จัดอบรมจิตวิทยาให้ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวเตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

page6.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จัดอบรมจิตวิทยาวัยรุ่น ให้คำแนะนำ แก่ผู้บริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา หัวหน้างานปกครอง งานแนะแนว และหัวหน้างานครูที่ปรึกษา ในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน 270 คน ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างความเข้าใจในพฤติกรรม การให้การดูแลนักเรียน นักศึกษา และสานสัมพันธ์กลุ่มครูที่ปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเทอมใหม่

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรในการอบรม จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ความรู้ด้านเทคนิคการสืบสวนหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจประเด็นและพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิงทักษะ แลกเปลี่ยนสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา จากกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อจะได้ดูแลป้องปราม และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี เหมาะสม ในเรื่องของความรุนแรง และปัญหาการทะเลาะวิวาทที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาได้ โดยมีวิทยากรจากกรมสุขภาพจิตเป็นผู้ให้การอบรม

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาบริหารโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แนะผู้เข้าร่วมอบรมจิตวิทยาวัยรุ่นฯ ณ โรงแรมคลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ให้สถานศึกษา ครูทบทวนบทบาท ให้รู้จักตนเอง รู้จักนักศึกษา รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรู้จักชื่นชม สร้างความภาคภูมิใจในความดี เพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดีของประเทศ

สำหรับกลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและอาชีวศึกษาเอกชน ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 7 กลุ่มสถานศึกษา รวมจำนวน 49 แห่ง ได้แก่กลุ่มที่1 จตุจักร จำนวน 7 แห่ง กลุ่มที่ 2 อนุสรณ์สถาน จำนวน 12 แห่ง กลุ่มที่3 ชัยสมรภูมิ จำนวน 3 แห่ง กลุ่มที่ 4 สวนหลวง ร.9 จำนวน 6 แห่ง กลุ่มที่ 5 ธนบุรี จำนวน 13 แห่ง กลุ่มที่ 6 กรุงเก่าจำนวน 4 แห่ง และกลุ่มที่ 7 บางปะกง จำนวน 4 แห่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ. 7 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: