อาชีวะจัดอบรมพัฒนาครูและนักศึกษาอาชีวศึกษาแกนนำธรรมาภิบาล

0.JPG

ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมและบรรยายพิเศษการพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูและนักศึกษา แกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยมีครูแกนนำในสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่องต้นแบบจำนวน 25 แห่งเข้าร่วมโครงการ ณ ลำพวา อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาการบริหารโครงการประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสำนึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ประหยัดและอดออม สุภาพมีน้ำใจ และมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและมีส่วนร่วมในการสร้างราชการใสสะอาดภายในสถานศึกษาและส่วนราชการ จึงได้จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูและนักศึกษาแกนนำธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อพัฒนาสถานศึกษานำร่องเป็นต้นแบบในการนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในสถานศึกษาทั้งระบบ อันจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างยั่งยืน การทำงานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตามนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ ทั้งกระบวนการและเป้าหมาย คือ เน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และยอมรับในศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังภายในของบุคคลเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ธรรมาภิบาลในสถานศึกษามีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันทั้งองค์กร ทั้งนี้ องค์ประกอบธรรมภิบาล มีทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักความโปร่งใส 3. หลักการมีส่วนร่วม 4. หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 5.หลักความคุ้มค่า และ 6.หลักคุณธรรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ /16 มีนาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

Tags: , , , , , ,

%d bloggers like this: