Archive | April 2017

สอศ. ร่วมกับ เอส เอฟ ปั้นเด็กยุคใหม่…หัวใจรักบริการ

page.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด จัดกิจกรรม CSR โครงการ “เอส เอฟ ปั้นเด็กยุคใหม่…หัวใจรักบริการ” เพื่อให้ความรู้เรื่องหัวใจของงานบริการ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นถึงความตั้งใจของ เอส เอฟ ที่จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเข้าสู่ตลาดสายอาชีพ เรื่องเ กี่ยวกับการให้บริการ โดยเน้นการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจ แรงบันดาลใจ และจิตสำนึก จากวิทยากรผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการธุรกิจการให้บริการ สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ของอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านทักษะวิชาชีพ โครงการนี้จึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการให้บริการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัทฯ ยังมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อยอดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานที่บริษัทได้ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะได้สั่งสมประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป โครงการนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้คัดเลือกนักเรียน จำนวน 100 คน จาก 10 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เข้าร่วมโครงการ โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ์ ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีชื่อเสียงในด้านการฝึกอบรมด้านการตลาด การบริการ มาเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “Service Hero สุดยอดนักบริการแบบมืออาชีพ” สร้างความสนใจให้นักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างดี

ปิดท้ายโครงการด้วยการมอบใบประกาศนียบัตรโดย นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ และมีพิธีมอบทุนการศึกษาโดย คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 150,000 บาท (แบ่งเป็นทุนละ 10,000 บาท จำนวน 10 ทุน และ 5,000 บาท จำนวน 10 ทุน) ให้กับนักเรียนนักศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาและต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป

กลุ่มประชาสัมพันธ์ / 11 เมษายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา