Archive | October 2017

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

912288.JPG

นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2505สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 99/69 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่คู่สมรส นางนัษฐา ศิรินามรับราชการครู ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษา พ.ศ.2516 ป.4 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2519 ป.7 โรงเรียนบ้านป่าดู่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2522 ม.ศ.3 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2524 ม.ศ.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.2526 ป.กศ.สูง (สังคม) วิทยาลัยครูเชียงใหม่พ.ศ.2530 ค.บ.(สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูสกลนครพ.ศ.2539 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวรประวัติการทำงานพ.ศ.2527 เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครพ.ศ.2530..25…..25 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนากาหลง อำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยพ.ศ. 2531 ตำแหน่ง บุคลากร 3สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยพ.ศ. ……ใ… 2534 ตำแหน่ง บุคลากร 4สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่พ.ศ.2535 ตำแหน่ง บุคลากร 5 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่พ.ศ. 2537 ตำแหน่ง บุคลากร 6 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่พ.ศ. 2539 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุลอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่พ.ศ. 2541 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 6 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่พ.ศ. 2541 ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่พ.ศ. 2542ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่พ.ศ.2547 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1พ.ศ. 2549 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1พ.ศ. . 2550 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1พ.ศ.2551ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1พ.ศ. 2553 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1พ.ศ. … 2553 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1พ.ศ. . 2557ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6พ.ศ.. . 2559 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

15 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ

997169.JPG

งานคือเกียรติยศ ผู้ทำงานสุจริต คือผู้มีเกียรติยศ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์

916067.jpg

นายโกวิท เพลินจิตต์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโดยสังเขป

การศึกษา

2510 ป.4 ร.ร.บ้านนาควาย (ปัจจุบัน ร.ร.เมืองอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี)

2518 ปวช. ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2522 ปวส.ช่างจักรกลหนัก วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2527 ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เอกอุตสาหกรรมศิลป์ วิทยาลัยครูสุรินทร์

2537 การศึกษามหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2552 ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

การทำงาน

2523 ครู 2 โรงเรียนบ้านภูหล่น อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

2529 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านอาทึก อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

2531 ศึกษานิเทศก์ สปอ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

2534 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอบัวเชด / สนม / ศรีสมเด็จ / เมืองสรวง

2542 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

2544 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล / อำนาจเจริญ

2546 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 / อุบลราชธานี เขต 4 / อุบลราชธานี เขต 3

2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1 / อุบลราชธานี เขต 2 / อุบลราชธานี เขต 5

27 พ.ย. 2529 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ

จังหวัดอุบลราชธานี

24 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชาว สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมไว้อาลัยถวายดอกไม้จันทน์

1008250.jpg

26 ต.ค. 2560 นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณวัดวิมลวัฒนาราม (วัดหัวเขา) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีนายโอม เชื้อแหลม นายอำเภอสายบุรี เป็นประธาน โดยเวลา 09.00 น. เริ่มให้ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปวางดอกไม้จันทน์ มีการจัดระเบียบให้เข้าวางดอกไม้จันทน์ทีละเเถวไปจนครบ พิธีจะเเบ่งเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเเรกตั้งเเต่ 09.00 น. – 12.00 น. ก่อนจะปิดวางดอกไม้จันทน์ชั่วคราว เเละเริ่มอีกครั้งตอน 15.00 – 22.00 และเปิดให้ประชาชนเข้าวางดอกไม้จันทน์จนกว่าจะหมดท่ามกลางบรรยากาศของความโศกเศร้าของคนไทย ที่เดินทางมาร่วมอาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย โดยมีโรงเรียนบ้านช่องแมว นำโดยนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง และลูกเสือโรงเรียนบ้านกะลาพอ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ในงานพิธี