Archive | November 2017

ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

1017863.jpg

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติ

ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี

การศึกษา

– ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ

ประวัติการรับราชการ

ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี

ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท

ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานดีเด่น

– ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

– ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ

– ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒ รุดเยี่ยมพร้อมมอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีบ้านนักเรียนเพลิงไหม้

1017406.JPG

> สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านผู้ปกครองของ เด็กหญิงละไมพร เกตุโทน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเด็กชายณัฐพล เกตุโทน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด อำเภอชุมพลบุรี สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯ ได้รุดเยี่ยมให้กำลังใจนางประชุม บรรดาดี ซึ่งเป็นย่าและผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคน ณ บ้านเบง อำเภอชุมพลบุรี พร้อมมอบเงินสดและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และในวันนี้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดอำเภอชุมพลบุรี นำเงินสดและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ครอบครัวของเด็กทั้งสองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยเช่นกัน

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

25 พฤศจิกายน 2560 วันวชิราวุธ

1017095.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดงาน “วันวชิราวุธ” ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันวชิราวุธ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการนำของ นายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 กำหนดจัดงานวันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 / รายงานข่าว

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

1016857.JPG

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารโดมโรงเรียนสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในนามผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ทุกสังกัด ในจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า วันนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน

นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

1017113.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2504

ประวัติการศึกษา 2538 -ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2528 -ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2523 -ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2521 -มัธยมศึกษา โรงเรียนนาน้อย ประวัติการทำงาน

2523 – ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น

2528 – อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยนาย อ.นาหมื่น

2530 – นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2533 – ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

2536 – ศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

2539 – ศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

2543 – ศึกษาธิการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2547 – ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

2547 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

11 พ.ย.2556 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

22 พ.ย.2560 – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 คติประจำใจ ” ทำดีที่สุด ”

26 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1016389.jpg

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายดำรัส พุทธรักษา สมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีเปิด ประธานและคณะเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสินและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ไปร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

1016234.png

นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

ปริญญาโท ค.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ปริญญาเอก ปร.ด. วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการรับราชการ

-ครูใหญ่

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

– ผู้อำนวยการสถานศึกษา

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลงานดีเด่น – รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทองประจำปี พ.ศ.2557

– รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2558

– เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2558

– ประเทศสหรัฐอเมริกา

– ประเทศฮ่องกง

– ประเทศนิวซีแลนด์

– ประเทศไต้หวัน

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา๑๑ จุดเน้นตามนโยบาย ทุกวันอังคาร

1015904.jpg

วันที่ (21 พฤศจิกายน 2560) เวลา 07.30 น.นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาออกนิเทศติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกวันอังคารจำนวน 11 จุดเน้นตามนโยบาย โดยแบ่งสายการออกนิเทศติดตามออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศึกษานิเทศก์ วันแรกจำนวน 7 โรง สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้น 11 เรื่อง ประกอบด้วย จุดเน้นแรกการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับปฐมวัย จุดเน้นที่ 2 การส่งเสริมการนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ จุดเน้นที่ 3 การนำผลการประเมินความสามารถการอ่านและเขียนที่อยู่ในกลุ่มปรับปรุงไปวางแผน จุดเน้นที่ 4 – 6 การกำหนดวิธีการ แนวทางในการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT/ ONET / I-NET จุดเน้นที่ 7สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISAจุดเน้นที่ 8 ส่งเสริมการใช้ application “Echo English” สำหรับครูและการนำไปใช้สำหรับผู้เรียน จุดเน้นที่ 9 โรงเรียนมีการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ PLC อย่างไร จุดเน้นที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายศาสตร์พระราชา จุดเน้นที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ติดตาม กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน รวมถึงสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาว่ามีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไรทั้งด้านอาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ป้ายนิเทศ และด้านสาธารณูปโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อผู้เรียนและครูในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น จากผลการติดตามรอบแรก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนมีความตื่นตัวเกิดการรับรู้และเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมทั้งสามารถนำคำชี้แนะ แนวทางของคณะกรรมการไปดำเนินการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง ในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย “ฝึกอ่าน ทบทวน เล่น” ตลอดจนการนำเทคนิคการสอนไปพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ด้วยการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกฝนการอ่านของนักเรียนที่บ้าน ในส่วนของการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนได้ดำนึงถึงความสอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน และการนำหลักสูตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพให้มากที่สุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้านี้

22 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชุมพร เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับ ตูน Bodyslam

1015799.JPG

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับ ตูน Bodyslam (อาทิวราห์ คงมาลัย) และคณะ ที่วิ่งระดมทุน จาก เบตง – แม่สาย

ในการนี้ ตูน Bodyslam ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง (ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ให้แก่ เด็กชายโกมินทร์ ศักนา และ เด็กหญิงจารุวรรณ ธนบัตร พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนโรงเรียนอีก 50,000 บาท โดย นายสุรพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ>

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

22 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ