Archive | November 2017

ประวัติ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

1017863.jpg

ดร.พิเชฐร์ วันทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติ

ดร. พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2514 อายุ 46 ปี

การศึกษา

– ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม)

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตบางเขน ปี 2537

– ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา

– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการพัฒนาองค์การ

ประวัติการรับราชการ

ปี 2537 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดหนองบัว สปอ.หนองฉาง สปจ.อุทัยธานี

ปี 2540 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทับเสาหอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2542 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.หนองมะโมง สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สปอ.สรรพยา สปจ.ชัยนาท

ปี 2545 หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ สปก.เนินขาม สปจ.ชัยนาท

ปี 2547 ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพท.ชัยนาท

ปี 2551 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2552 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพท.ชัยนาท

ปี 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยนาท

22 พฤศจิกายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ผลงานดีเด่น

– ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

– ข้าราชการตัวอย่าง กระทรวงศึกษาธิการ

– ครูผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณดีเด่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๒ รุดเยี่ยมพร้อมมอบเงินสดและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีบ้านนักเรียนเพลิงไหม้

1017406.JPG

> สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านผู้ปกครองของ เด็กหญิงละไมพร เกตุโทน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และเด็กชายณัฐพล เกตุโทน นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด อำเภอชุมพลบุรี สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ซึ่งเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร ในการนี้ วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตฯ ได้รุดเยี่ยมให้กำลังใจนางประชุม บรรดาดี ซึ่งเป็นย่าและผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคน ณ บ้านเบง อำเภอชุมพลบุรี พร้อมมอบเงินสดและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และในวันนี้ นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดอำเภอชุมพลบุรี นำเงินสดและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ครอบครัวของเด็กทั้งสองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยเช่นกัน

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ /ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

25 พฤศจิกายน 2560 วันวชิราวุธ

1017095.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จัดงาน “วันวชิราวุธ” ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันวชิราวุธ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการนำของ นายประสงค์ แย้มศิริ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 กำหนดจัดงานวันวชิราวุธ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำหนดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 2 / รายงานข่าว

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

1016857.JPG

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารโดมโรงเรียนสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในนามผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี ทุกสังกัด ในจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า วันนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ตามประเพณีที่ปฏิบัติ จะมีลูกเสือ เนตรนารี มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งการบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 2,000 คน

นายสมเร็จ อุดแดง ผอ.สพป.น่าน เขต 1

1017113.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว วัน เดือน ปีเกิด 23 มิถุนายน 2504

ประวัติการศึกษา 2538 -ปริญญาโท ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2528 -ปริญญาตรี ศศ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2523 -ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

2521 -มัธยมศึกษา โรงเรียนนาน้อย ประวัติการทำงาน

2523 – ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น

2528 – อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนห้วยนาย อ.นาหมื่น

2530 – นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

2533 – ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

2536 – ศึกษาธิการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

2539 – ศึกษาธิการอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

2543 – ศึกษาธิการอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

2547 – ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1

2547 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

11 พ.ย.2556 – รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

22 พ.ย.2560 – ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 คติประจำใจ ” ทำดีที่สุด ”

26 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1016389.jpg

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โดย ดร.กวินทร์เกียรติ นนท์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายดำรัส พุทธรักษา สมาชิกสภาจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมพิธีเปิด ประธานและคณะเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะกรรมการตัดสินและนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ไปร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

1016234.png

นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม

ปริญญาโท ค.ม. วิชาเอกการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี

ปริญญาเอก ปร.ด. วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

ประวัติการรับราชการ

-ครูใหญ่

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

– ผู้อำนวยการสถานศึกษา

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผลงานดีเด่น – รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภทรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับเหรียญทองประจำปี พ.ศ.2557

– รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2558

– เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ.2558

– ประเทศสหรัฐอเมริกา

– ประเทศฮ่องกง

– ประเทศนิวซีแลนด์

– ประเทศไต้หวัน

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ยะลา เขต ๓ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา๑๑ จุดเน้นตามนโยบาย ทุกวันอังคาร

1015904.jpg

วันที่ (21 พฤศจิกายน 2560) เวลา 07.30 น.นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาออกนิเทศติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกวันอังคารจำนวน 11 จุดเน้นตามนโยบาย โดยแบ่งสายการออกนิเทศติดตามออกเป็น 4 ทีม ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศึกษานิเทศก์ วันแรกจำนวน 7 โรง สำหรับการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามจุดเน้น 11 เรื่อง ประกอบด้วย จุดเน้นแรกการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสำหรับปฐมวัย จุดเน้นที่ 2 การส่งเสริมการนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ จุดเน้นที่ 3 การนำผลการประเมินความสามารถการอ่านและเขียนที่อยู่ในกลุ่มปรับปรุงไปวางแผน จุดเน้นที่ 4 – 6 การกำหนดวิธีการ แนวทางในการยกระดับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT/ ONET / I-NET จุดเน้นที่ 7สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISAจุดเน้นที่ 8 ส่งเสริมการใช้ application “Echo English” สำหรับครูและการนำไปใช้สำหรับผู้เรียน จุดเน้นที่ 9 โรงเรียนมีการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนเรียนรู้ PLC อย่างไร จุดเน้นที่ 10 การขับเคลื่อนนโยบายศาสตร์พระราชา จุดเน้นที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้ติดตาม กระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา การสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผู้สอน รวมถึงสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาว่ามีความพร้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไรทั้งด้านอาคารสถานที่ สื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ป้ายนิเทศ และด้านสาธารณูปโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อผู้เรียนและครูในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่จะนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น จากผลการติดตามรอบแรก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนมีความตื่นตัวเกิดการรับรู้และเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย พร้อมทั้งสามารถนำคำชี้แนะ แนวทางของคณะกรรมการไปดำเนินการวางแผน แก้ไข ปรับปรุง ในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัย “ฝึกอ่าน ทบทวน เล่น” ตลอดจนการนำเทคนิคการสอนไปพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง ด้วยการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกฝนการอ่านของนักเรียนที่บ้าน ในส่วนของการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนได้ดำนึงถึงความสอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน และการนำหลักสูตรสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไปจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพให้มากที่สุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้านี้

22 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชุมพร เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ ๑๑ โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับ ตูน Bodyslam

1015799.JPG

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ กับ ตูน Bodyslam (อาทิวราห์ คงมาลัย) และคณะ ที่วิ่งระดมทุน จาก เบตง – แม่สาย

ในการนี้ ตูน Bodyslam ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง (ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท ให้แก่ เด็กชายโกมินทร์ ศักนา และ เด็กหญิงจารุวรรณ ธนบัตร พร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนโรงเรียนอีก 50,000 บาท โดย นายสุรพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ>

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

22 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ร.ร. บ้านหน้าเขา สพป.นศ.๒ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ชู “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”

1015329.jpg

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ. 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี นางนรารัตน์ อ่อนละออ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประธานกรรมการประเมินและคณะ

และได้รับเกียรติจาก นายประกอบ รัตนพันธ์ ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร นายทวีป ปรีชา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 และ เขต 3 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร สพป.นศ. 2 คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน

ร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ภายใต้การนำของ นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่มุ่งเน้นแนวคิด “วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง”นางอุไร ยวงนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา

กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่หลากหลาย รวมถึงการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และมีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และชุมชน พร้อมทั้งการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน

ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอย่างดีเยี่ยม

ซึ่งการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดของโรงเรียนบ้านหน้าเขาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ

รวมพลังในการทำงานจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในทุกด้านเป็นอย่างดี โดยเมื่อพบเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือมีอะไรใหม่ ๆ

ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ ทางโรงเรียนทำทันที ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร รู้สึกภาคภูมิใจในตัวครูและบุคลากรทุกคน ซึ่งในทุกองค์กรถ้าทุกคนร่วมมือกันทำงาน

ด้วยความตั้งใจและศรัทธาก็จะสามารถนำพาองค์กรนั้นก้าวไปสู่คุณภาพที่ยั่งยืนได้ และพร้อมที่จะก้าวสู่การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปัตตานี เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.

1014855.jpg

นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จำนวน 6 โรง และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 จากนายปราโมย์ แก้วสุข ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และคณะครูในสังกัด ร่วมแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่รับการประเมิน โดยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ร่วมอธิบายเพิ่มเติมในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (คำถาม EB 1 -11) ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยม นร.โรงเรียนวัดลำดวนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

1014693.JPG

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้มอบหมายให้ทีม ฉก.ชน.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ร่วมกับนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี, รองนายก อบต.ดงพระราม, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลดงพระราม โดยเดินทางไปพบเด็กหญิงพิมชนก ดวงดารา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดลำดวน ซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ดินและบ้าน ๑ หลัง พร้อมทั้งทุนการศึกษาของตนเอง และน้องชาย โดยมีนายประสงค์ เฟื่องสำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ……. อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=519

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ

1014497.JPG

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนขนาดเล็กได้รับเกียรติบัตรจำนวน 4,911 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 มีจำนวน 26 โรงเรียน คือ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม โรงเรียนราษฎร์สามัคคี โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ โรงเรียนวัดวงฆ้อง โรงเรียนบ้านหนองห้าง โรงเรียนบ้านนาขุมคัน โรงเรียนบ้านน้ำลอม โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา โรงเรียนบ้านนาหล่ม โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนบ้านชาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

สพป.ระยอง เขต ๒ สืบสานโครงการต่อเนื่อง BCL.

1014394.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนพ. ศ. 2560 นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.รย.2ร่วมกับมูลนิธิ BCL. คุณชัยโรจน์ คุณกรทัศน์ (หนุ่มบ้านตากาแฟ) คุณรุ่งวิทย์ ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน และนายสมบูรณ์ ปาลสุทธิ์ อดีตผอ.ร.ร.วัดหนองกันเกรา เลขานุการมูลนิธินักเรียนยากจนอำเภอแกลง นายสอาด โพธิกำชัย ( อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ) คณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โลกกว้าง งานอาชีพ การเรียนรู้สู่การ มีงานทำ “โรงเรียนในสถานประกอบการ” ให้ กับนักเรียนชั้นม 3 ผู้ปกครองนักเรียนครูแนะแนว ช่วงเช้า เวลา 9 นาฬิกาถึง 11.30 น. ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 235 คน และ ช่วงบ่าย 13.00 ถึง 16.00 น .ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จำนวน 239 คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแนะแนวทางให้นักเรียน ที่ยากจนขาดแคลน และมีความต้องการเรียนต่อในสายอาชีพ ได้เรียนรู้ ในสถานประกอบการและมีวุฒิการศึกษา โดย ไม่ต้อง ให้ครอบครัวเป็นภาระเรื่อง ส่งค่าเล่าเรียน นักเรียนทุกคน ฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานประกอบการ และมีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมประสบการณ์ตรงวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว เพื่อร้อยดวงใจลงสู่เยาวชนไทยมีอาชีพ มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง

16 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ