Archive | December 2017

สพม.๓๔ รับชม Video Conference นโยบายการใช้ Hi speed Internet จากกระทรวงศึกษาธิการ

1029289.JPG

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Vedio Conference เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานศึกษา การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และแนวทางการดำเนินงานการนำของขวัญสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ICT จำนวน 60 คน ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 4/2560 ตามระเบียบวาระดังนี้

1. นโยบายงดรับของขวัญ กระเช้าปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

– น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาถือปฏิบัติและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการรับของขวัญปีใหม่ โดยห้ามรับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องรับ โดยขอให้ส่งเพียงการ์ดอวยพรหรือข้อความทางโซเชียลก็เพียงพอ

2. Internet ความเร็วสูง ซึ่งจะยกเลิกระบบ Monet เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใช้ Internet ที่มีความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพ โดยให้โรงเรียนวิเคราะห์ปัญหาเอง

3. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.tuifree.com เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่งเป็นแหล่งรวมคลังข้อสอบ เปิดให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถติวแบบออนไลน์กับติวเตอร์ได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงคลังข้อสอบนับ 10,000 ข้อ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเตรียมตัวสอบได้ทั้งการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสอบโอเน็ตที่สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชนจัดสอบ

4.การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

– งบแลกเป้า โดยให้โรงเรียนขับเคลื่อนกระบวนการ PLC. (Professional Learning Community). “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา ในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนและสนองต่อแนวทางการแก้ปัญหา โรงเรียนต้องเสนอความต้องการและนำมาผนวกเข้ากับกลุ่มโรงเรียน วิธีการเสนอของบประมาณ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะโอนเงินงบประมาณให้กลุ่ม (CLUSTER) และทุกเขตจะต้องมาพิจารณาร่วมกัน ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 การเสนอโครงการต้องมีรายละเอียดครบถ้วน โดยเน้นปัญหาและความต้องการของโรงเรียนจริง เป้าหมายต้องลงสู่ห้องเรียนให้มากที่สุด โดยให้โรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนส่งโครงการถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาแล้ว โดยเน้นโรงเรียนที่มีผลสำเร็จในโรงเรียนนั้น ๆ และนำปัญหานั้นมาเป็นแนวทางในการพิจารณา มี 2 แนวทาง ดังนี้

5.1 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาภายในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นโรงเรียนแม่ข่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเรื่องเครือข่ายความร่วมมือ เน้นความสมัครใจในการเป็นเครือข่ายและสามารถวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละโรงเรียน โดยให้หาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนการสอน และต้องมีการทำแผนปฏิบัติการร่วมกัน

5.2 โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และต่างประเทศ

6. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มี 6 องค์ประกอบ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงานต้องมีการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark เน้นความสมัครใจและการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา สร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

2. เป้าหมายการพัฒนา ด้านครู ด้านนักเรียน เครือข่ายต้องมีการตกลงกัน

3. องค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครือข่าย โดยจัดตั้งกรรมการบริหารเครือข่าย

4. การบริหารงานแบบ PDCA 1. Plan (วางแผน) การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ 2.Do (ปฏิบัติตามแผน) การดำเนินการตามแผน 3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) การประเมินแผน 4. Act (ปรับปรุงแกไข) การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน

5. เครือข่ายร่วมพัฒนาแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาษาไทย กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการมีคุณธรรม

6. วิธีสร้างเครือข่าย PLC Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”สู่สถานศึกษา, Active Learning กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทำ Coaching and Mentoring การเป็นพี่เลี้ยง

7. การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ : แผนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษากองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสู่เชียงใหม่ 4.0 มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เน้นภาคีเครือข่ายผู้ปกครองกับครู

โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.193691467…

29 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สิงห์บุรี รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

1028297.jpg

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) โดยมีหัวข้อดังนี้ 1.ศาสตร์พระราชา 2.เลขาพบครู -รายการพิเศษ รมต.ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย29 ธ.ค.60 -การนำของขวัญไปสู่นักเรียนในทางปฏิบัติ -เปิดตัวเว็บไซต์ ติวฟรี.คอม -วัฒนาธรรมการรับของขวัญปีใหม่จากผู้ใต้บังคับบัญชา -การแถลงข่าววันนี้ ที่ศูนย์บริหาร จ.ชายแดนภาคใต้ การมอบของขวัญให้ นร.จ.ชายแดนภาคใต้ -แผนบูรณาการการป้องกันลดอุบัติเหตุ -การมอบกระเป๋านักเรียน จากบริษัทสยามคูโบต้า -การเดินทางไปงานศิลปหัตถกรรม ไม่พบอุบัติเหตุ -เลขาฯ เยี่ยมโรงเรียน -สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงบประมาณ เยี่ยมเกาะจังหวัดสตูล10-11 ม.ค.60 -รายการพุธเช้า ปี2561 เพิ่มเวลา พุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา 0.730 น. 3.พุธที่ 3 ม.ค.ไม่มีการออกรายการพุธเช้า ออกครั้งแรก 10 ม.ค.สพฐ.ปรับผังรายการ 4.สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครูปองครู) 5.VTR วันนี้ที่โรงเรียนคำพ่อสอน 6.VTR จากนโยบายสู่ความสำเร็จในห้องเรียน 7.เรื่องด่วนจาก สพร. การรับสมัครศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 รายการ พุธเช้า … ข่าว สพฐ.โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11/2560

27 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สุดเจ๋ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อู้ฮู ทึ่งกันทั้งงาน แห่ถ่ายภาพเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้.

1026527.jpg

“สุดเจ๋ง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว อู้ฮู ทึ่งกันทั้งงาน แห่ถ่ายภาพเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้”…วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุวรรณ ขัวญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และนายบุญเติม แดงช่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแก้ว ให้การต้อนรับ โดยนายบุญเติม แดงช่วง เปิดเผยว่า โรงเรียนอนุบาลบางแก้วมีนโยบายการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือ 1.ลดการสร้างขยะต้นทาง งดการใช้ภาชนะประเภทพลาสติค ส่งเสริมการใช้วัสดุธรรมชาติห่ออาหารและจัดสถานที่คัดแยกขยะที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งส่งเสริมการใช้สิ่งของที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ 2. เพิ่มศักยภาพการจัดการขยะ โดยการจัดทำมาตรการประหยัดพลังงานและมาตรการจัดการขยะเพื่อการประหยัดและลดการก่อมลพิษ นำหลัก 5 R มาใช้ในการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน ปลูกฝังความมีวินัยและสร้างจิตสำนึกต่อการลดปริมาณขยะและการคัดแยกขยะในโรงเรียน รวมถึงจัดการเรียนรู้บูรณาการเรื่องขยะทุกชั้นเรียน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ มีการประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือกับชุมชน องค์กรชุมชนในการรณรงค์ลดปริมาณขยะและการสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บขยะทั่วไปและการจัดตั้งธนาคารขยะ ธนาคารโรงเรียน สร้างแรงจูงใจแก่นักเรียนในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากการแปรรูปและจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากขยะ จัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่และเป็นธรรมชาติ เข้าร่วมกับจังหวัดพัทลุง “โครงการเมืองลุงเมืองบายใจ กิจกรรมการลดขยะ” เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ รวมทั้งการนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เพื่อการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม นายบุญเติม กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานมี 6 ขั้นตอน คือ “จุดประกาย ท้าทายความคิด ร่วมจิตพัฒนา นำพาสู่การเรียนรู้ เชิดชูผลงาน ประสานความยั่งยืน” และหลัก 4 R ซึ่งเป็นวิธีการง่ายๆ ในการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ แต่เป็นการดำเนินการที่ต้องสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะ คือ R1 REDUCE “ลดการใช้” R2 REUSE “ใช้ซ้ำ” R3 RECYCLE “แปรรูปนำมาใช้” R4 REPAIR “ปรับปรุงซ่อมแซม” และ R5 REJECT “ปฏิเสธขยะพิษ” ล่าสุดทางโรงเรียนอนุบาลบางแก้วได้รับรางวัลเกียรติบัตรและธงรางวัล ด้านความโดดเด่นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะ ระดับภาคใต้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะ” เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2560 นายบุญเติม กล่าว พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

22 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ลพบุรี เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1027152.jpg

25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เป็นหน่วยงานจัดการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษา โดยจะดำเนินการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมอบหมายให้ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นศูนย์สอบ และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

1. คณะที่ปรึกษา จำนวน 5 คณะ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำให้การทดสอบความรู้ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

2. คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 26 ท่าน มีหน้าที่ดำเนินการตามนโยบายที่ สำนักทดสอบทางการศึกษากำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ ควบคุมกำกับติดตามให้การดำเนินการบริหารจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

25 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ. ๑ ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป/ลูกจ้างชั่วคราว/ธุรการ ร.ร.

1026941.jpg

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการทั่วไป /ลูกจ้างชั่วคราว/ครูผู้สอน ครูสอนดนตรี ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการกำกับห้องสอบ นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการชี้แจงและให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโป่รงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม

ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดอัตราว่าง จำนวน 15อัตรา มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 213 ราย ประเภทธุรการโรงเรียนโครงการคืนครูให้นักเรียน มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 214 ราย รวมทั้งสิ้น 427 ราย<< เวลา 12.00 น.นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1และ นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ รอง.ผอ.สพป.ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน ครูสอนดนตรี และครูอัตราจ้าง เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย//สุภาพร ดาราจิตร /ภาพ/จรวยพร อัตปัญญา ภาพ ข่าว

24 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการต่างประเทศมอบห้องสมุดอาเซียนให้ ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

1026596.JPG

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อเป็นแหล่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของโรงเรียนและของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงสถาบันการศึกษาและสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดอาเซียนฯ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาอาเซียนได้ในอนาคต และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชน นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนในเครือข่าย ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560

22 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1026412.jpeg

นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วย ดร.วันชัย บุญทอง ดร.กนิษฐา ทองเลิศ นายนิพนท์ นนธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และคณะบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 โดยปีนี้จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้กรอบแนวคิด “ เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดและพิธีส่งมอบธงให้กับตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ต่อไป เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น