Archive | January 2018

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) จังหวัดอุบลราชธานี

1042569.JPG

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา) โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 พิเศษ จำนวน 10 ห้องเรียน และได้รับความเมตตา กรุณาตั้งชื่ออาคารเรียนจาก พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ว่า “อาคารพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) สุทธิพันธุ์” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ และ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมวิทยา) เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ท่านมีความประสงค์จะแสดงกตเวทีต่อมาตุภูมิ โดยการสร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพขึ้นในถิ่นบ้านเกิด เพื่อฝึกฝน อบรม ด้านระเบียบวินัย ศีลธรรมจรรยาและด้านวิชาการแก่บุตรหลาน เยาวชนในตำบลก่อเอ้ ตำบลหัวดอนและตำบลใกล้เคียง ให้มีคุณลักษณะ เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ห่วงใยสังคมและเป็นความประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีครูสอนครบชั้น ครูสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ จึงได้เคลื่อนย้ายครูและนักเรียนในโรงเรียนที่ใกล้เคียงกันมารวมกัน โดยใช้โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) เป็นศูนย์เรียนรวม เมื่อ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีนักเรียนมาเรียนรวม จำนวน 11 โรงเรียน จากโรงเรียนในตำบลก่อเอ้และตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมนำวิชาการเฉลิมพระเกียรติ” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2558 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) และให้ขยายชั้นเรียน เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเข้าเรียน 78 คน ปัจจุบันเปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อปีการศึกษา 2559-2560 มีโรงเรียนมาเรียนรวมจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) โรงเรียนบ้านก่อ โรงเรียนบ้านพับ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ (โอภาสพิทยาคาร) โรงเรียนบ้านท่าวารี ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 215 คน นักเรียนชาย 101 คน นักเรียนหญิง 114 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น 25 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 8 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน นักการภารโรง/ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 คน

ครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนด้านการศึกษาให้เกียรติร่วมพิธีเปิด อาทิ ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 นายชาญชัย รสจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดร.เธียรไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ดร.อภิสิทธิ์ บุญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดร.ดุสิต สมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และ ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

1041873.jpg

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในฐานะประธานอำนวยการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียนได้ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด เน้น “ความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม”ดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกับการสอบครูผู้ช่วย จากนั้นคณะกรรมการกำกับห้องสอบจับฉลากประจำห้องห้องสอบเพื่อความโปร่งใสก่อนรับข้อสอบ พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมห้องสอบเพื่อกำกับติดตามดูแลความเรียบร้อย การสอบในครั้งนี้ ในวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

ร่วม VDO Conference สร้างความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ

1042020.JPG

26 ม.ค. 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ในสังกัดร่วม VDO Conference ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 เพื่อร่วมรับฟังและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยให้เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 ในชั้น ป.1 และ 4 และชั้น ม.1 และ 4 เพื่อให้นำไปจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และครูผู้สอนสามารถเตรียมแผนและสื่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดประเมินผล ให้ทันใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และได้พบปะเพื่อนครู รับฟังข้อปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปสู่การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม (มนทิชา/ภาพ ฟูซียะห์/ข่าว)

http://www.pattani3.go.th

สพม.14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

1041899.JPG

วันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 4 ปี ( 2561-2564 ) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 โดยมีนายสามารถ รังสรรค์ รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมพิจารณา SWOT จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส อุปสรรค รวมทั้งร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ จุดเน้น ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการประชุมครั้งมีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27-31 มกราคม 2561 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติการประจำปี วันที่ 27 มกราคม 2561 ระยะที่ 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และระยะที่ 3 ศึกษาดูงานกระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 29 –31 มกราคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และในพิธีเปิด ได้มีการมอบรางวัลบุคลากร สพฐ.ดีเด่น (ระดับจังหวัด) รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 และมอบกองทุนช่วยเหลือเด็ก สพม.14 ซึ่ง ดร.กมล รอดคล้าย สมทบกองทุน เป็นเงิน 30,000 บาท โดยผอ.สพม14 เป็นผู้แทนมอบ เรวดี..ภาพ / ข่าว

28 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1041149.jpg

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ นายทองคำ จันทร์โสภา นางจุลพนม ธานี นางพิมพ์ฐิศา ศีลาสาร นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการสอบ O – NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O – NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานและคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในวันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้กำชับให้คณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตารางสอบที่กำหนดและกำกับการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความยุติธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ รวมทั้งรักษาเอกสารความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย/////// บุญช่วย รอดเนียม – ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

26 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพฐ. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

1040949.JPG

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในการร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ระบบ VDO Conference การสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี และศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียน และครู ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่องทาง VDO Conference Obec Channel Youtube :obectvonline DLTV ช่อง 14 http://www.obectv.tv Facebook :obectvonline

สพม.๓๔ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและนักเรียน โรงเรียนพร้าววิทยาคม ที่ไดรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

1040923.jpg

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายเฉลิมพล สุภา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดแต่งบทกลอนในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ศิลปะไทยใคร ๆ ก็รู้จัก” ดำเนินงานโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยนางสาววิมพ์วิภา ด้วงทอง นักเรียนชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ

๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

๒. เหรียญเกียรติยศ คนเก่งระดับประเทศ

๓. เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ

๔. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. ทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้ความอนุเคราะห์ ส่งเสริม และสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีเสมอมา

สพป.ลำพูน เขต 1 รับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ

1041047.JPG

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดให้มีการรับชมการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในที่ประชุม ซึ่งก่อนการประชุม นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน พบปะผู้เข้ารับการประชุม และเข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลด้วย ผู้เข้ารับชมการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ และศึกษานิเทศก์ รวม 310 คน พร้อมนี้หลังจากจบการรับชมการประชุมทางไกล ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้พบปะชี้แจงและแจ้งแนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1

25 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสถานที่จัดสอบครูอัตราจ้าง

1039985.JPG

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญสม โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ในการสอบครูอัตราจ้าง

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 3 อัตรา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และธุรการโรงเรียน จำนวน 3 อัตรา โดยมีผู้สมัครมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 420 คน แยกเป็น พนักงานราชการ จำนวน 291 คน ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 6 คน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน และธุรการโรงเรียน จำนวน 121 คน โดยกำหนดการสอบคัดเลือก ในวันที่ 27 -28 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบให้ชัดเจน พร้อมเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ และอุปกรณ์ในการสอบให้พร้อม เตือนอย่างหลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สามารถสอบคัดเลือกได้ หากพบบุคคล กลุ่มบุคคลที่แอบอ้าง ขอให้แจ้งโดยตรงที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์หมายเลข 0-5539-4147 ต่อ 23 – 24

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ห้ามเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนา หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน และมีหลักฐานชัดแจ้ง

จะดำเนินการทางวินัยสถานหนัก

24 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๓๔ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม เฟื่องฟ้า ช่อ ๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐”

1038764.JPG

วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาและ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮพ. เฟื่องฟ้า ช่อ 46 ปีการศึกษา 2560”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจัดกิจกรรมทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์และถวายต้นเงินเพื่อการศึกษา เพื่อเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่ออุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมถนนธุรกิจ (กาดหมั้วครัวฮอม) เพื่อแข่งขันกีฬาตะกร้อ และเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานพิธี กล่าวว่า จัดงานฉลองวันสถาปนาโรงเรียนฮอดพิทยาคม ครบรอบ 46 ปี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนฮอดพิทยาคม ที่ถือเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอฮอด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนที่เน้นจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานให้กับเยาวชนของชาวอำเภอฮอดและอำเภอใกล้เคียง ผมขอชื่นชมในผลงานและความภาคภูมิใจของโรงเรียน อันได้แก่ โรงเรียนได้ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 3 และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ตลอดจนนักเรียนปัจจุบันและศิษย์เก่าได้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนและเจริญก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติและสังคมชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณ องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนฮอดพิทยาคมให้เจริญก้าวหน้าและขอให้รักษาความร่วมมือและพัฒนาการศึกษาของชาติให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลและพร้อมรับการก้าวสู่ประชาคมโลกต่อไป

โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการฮอดพิทยาคม ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.196356362…

22 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อ่างทอง อบรมจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

1038111.JPG

อ่างทอง อบรมจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อและศิลปะสร้างสรรค์เพื่อจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีนายโสรส มั่นดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนละ 1 คน รวม 145 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำสื่อการสอนและศิลปะสร้างสรรค์นำไปใช้จัดประสบการณ์เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีบริษัท แม๊คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากนางศุรีมาศ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี เป็นวิทยากร.// /

ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพ่ันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ:-jk;

21 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “หนองกินเพลเกมส์”

1037682.jpeg

นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “หนองกินเพลเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาหนองกินเพล ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย โรงเรียนบ้านหนองกินเพล โรงเรียนบ้านนาสะแบง โรงเรียนบ้านคูสว่าง โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) โรงเรียนบ้านทางสายและโรงเรียนบ้านกุดชุม โดยมี นายสำลี พรมสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกินเพล ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งได้ส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจให้กันและกัน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

—————————————————————

นางสาวศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / รายงาน

19 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา

1037417.JPG

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางคุณัญญา ใสสุก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดหาและการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

19 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดงานวันครู ปี ๒๕๖๑ (Teacher’s Day ๒๐๑๘)

1036425.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นำโดยนายวิเชียร อินทรศักดิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 จัดงานวันครู ปี 2561 (Teacher’s Day 2018) โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี การจัดงานวันครู มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู เสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 ภาค ดังนี้ 1.ภาคเช้า พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2. ภาคสาย พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เชิดชูเกียรติครู และมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 3. ภาคค่ำ งานราตรีสังสรรค์ ครูสุพรรณฯ เขต 2 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานประมาณ 1,400 คน จาก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทอง และอำเภอสองพี่น้อง…

17 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ