Archive | February 2018

นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

1054935.jpg

นายวิทยา ประวะโข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

๑.๑ ชื่อนาย วิทยา นามสกุล ประวะโข เกิดวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๔ ปี ๕ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. ๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์ วุฒิทางลูกเสือที่ได้จากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๗ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา ด้านครูและอาจารย์ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ ๖๒๐๖๗๘๘ e-mail : vitthaya1814@hotmail.com

๑.๒ อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๑๙/๑๕๙ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านพีเคธานี ๔ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี – หนองคาย) ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐

๑.๓ คู่สมรส นางบุษกร ประวะโข อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล-อุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๑ คน นายก่อกุศล ประวะโข ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๒๓ จบ ม.ศ. ๕ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

– พ.ศ. ๒๕๒๗ ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๓๘ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาด้วยตนเอง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (UTQ Online) สายผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครบ ทั้ง ๔๗ วิชา

– ปัจจุบัน กำลังศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ (กรมสามัญศึกษา ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๓๕ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๓๗ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๑ ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษาธิการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๕๖ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร (สศศ.สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๖๐ –ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ (สพฐ.ศธ.)

๑. รางวัล เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

๒. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) ประจำปี ๒๕๕๓ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และเกียรติคุณบัตรจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

๔. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๕. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม เข็มทอง ระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ ประเภทผู้บริหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๘.รางวัล โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือติดตามงาน พัฒนาเยาวชนด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๙. รางวัล เครื่องหมายสามารถ ชั้นที่ ๓ ผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๒๖

๑๐. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๖

28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ จัดปรึกษาหารือสร้างวัฒนธรรมองค์กรและต่อต้านการทุจริต

1054790.jpg

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์งานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละกลุ่มงาน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ ตามโครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุม AOC การประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่กำหนดให้หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนต่อต้านการทุจริต โดยมีพันธกิจสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ ได้กำหนดให้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อบุคลากรในสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็ปไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เว็บลิงค์ https://web.facebook.com/media/set/?set=oa.1728640480515640&type=3 ·

27 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ดำเนินการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1054380.jpg

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายประทืป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัดดังนี้ โรงเรียนวัดพระพรหม โรงเรียนวัดบางปอ โรงเรียนวัดบางพลาและโรงเรียนบ้านคลองราง โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวให้การต้อนรับ ในการนี้ ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆ ของโรงเรียนที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมด้วย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้กำหนดสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น จำนวน 177 สนามสอบ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

26 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองกำแพงแสน .

1053781.jpg

.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภายใต้การนำของ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีนโยบายให้ดำเนินการรื้อฟื้น การพัฒนาค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากก่อสร้างมานาน ส่งผลต่อการให้บริการแก่นักเรียน หน่วยงาน ประชาชน ลดน้อยลง ผอ.เขตจึงอยากให้มีการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายขึ้นมาอย่างเร่งด่วน ให้มีสภาพทางกายภาพ พร้อมสำหรับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของนักเรียน ส่วนราชการ เอกชนและเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืช จึงได้มีจิตอาสา ที่เป็นความรวมมือกันของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง จำนวน 58 คน มาร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงค่าย ตั้งแต่วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการสร้างจิตอาสาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาค่ายลูกเสือฯ เป็นการพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟูค่ายลูกเสือให้มีความพร้อมรองรับการบริการนักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการบำรุงรักษา ศาสนสถานโบราณวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง สภาพแวดล้อมให้คงอยู่แบบยั่งยืน …….ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ค่ายลูกเสือจัดตั้งแต่ปี 2506 มีที่ดินทั้งหมด 405 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา เพื่อเป็นสถานที่พักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท เป็นสถานที่ฝึกอบรม หรือประชุมหลักสูตรต่างๆ แก่เด็กนักเรียน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม มูลนิธิ ภายในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง ค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน เป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเคยเสด็จประพาสและประทับค้างแรมโดยใช้เป็นที่ซ้อมรบเสือป่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนรุกชาติ มีพันธ์ไม้นานาชนิด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตลอดเส้นทางภายนอกและภายในมีคูน้ำล้อมรอบ…..(ชมภาพกิจกรรมการพัฒนาค่ายฯ และบรรยากาศอันสวยงามร่มรื่นภายในค่ายฯ ตามลิงค์ )

https://photos.app.goo.gl/q6gQbj3aPIrBcRWX2

การสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ๒๒๕ เขต

1053566.JPG

โครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานให้เกิดความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รับทราบทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ ก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอแนะความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทำงาน สามารถนำไปพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านการเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นโยบายการพัฒนาระบบการเงิน การพัสดุด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ และการจัดการการเงินภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จากธนาคารแห่งประเทศไทย การบริหารจัดการงบประมาณในด้านการใช้จ่ายเงินด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและด้านการเงิน การบัญชี ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ภายใต้ข้อจำกัด ตามนโยบายที่กระทรวงการคลังกำหนด ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาย่อมต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎหมาย ที่มีการปรับเปลี่ยนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องในการทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการระบบเบิกจ่ายเงินภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ การชำระเงินของส่วนราชการให้เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจของประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้นมาในครั้งนี้ สุวรี เจริญรัมย์ … รายงาน

25 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

1053222.jpg

โรงเรียนในเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดให้มี “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2560 ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญในการสอบ O-NET และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมาย ดร.เอื้อมพร สายเสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ได้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จีงได้สานฝันให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษา ทั้ง 162 คน ได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ มาช่วยเติมเต็ม วิชาความรู้ทุกกลุ่มสาระ ให้กับโรงเรียนน้อง จึงได้เกิด “โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์ ปีการศึกษา 2560 ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่จะสานฝันให้เด็กที่กำลังจะจบการศึกษา ได้มีพลัง ได้มีกำลังใจ ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าในด้านการศึกษา อย่างมั่นใจ และภาคภูมิ

ขอขอบคุณ ดร.อังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี รองฯฝ่ายบริหารวิชาการ…ผู้ประสานโครงการ… บุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ-ข่าว # https://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435&sk=photos&collec…

22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา

1053018.JPG

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๘ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๒ แจ้งว่า กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกิจกรรมคอบร้าโกลด์ ๑๘ ร่วมกับ กองกำลังประเทศสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิค และมิตรประเทศ ณ ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยการฝึกมีกิจกรรมส่วนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึกด้วย ได้แก่การสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา จำนวน ๑ หลังและกำหนดพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีพลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร เป็นตัวแทนฝ่ายประเทศไทย เป็นประธานในพิธี Maj.Gen Timberlake ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธินที่ ๓ สหรัฐอเมริกา DCM US Peter Haymond เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนฝ่ายประเทศสหรัฐอเมริกา Brig. Gen. Edison Simanjuntak ฝ่ายเสนาธิการชำนาญการ ประจำผู้บัญชาการกองทัพแห่งชาติอินโดนิเซีย เป็นตัวแทนฝ่ายประเทศอินโดนิเซีย นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทราเขต ๒ เป็นผู้รับมอบ ภายในงานมีกิจกรรมชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร นทพ. ชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย สินค้าธงน้ำเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย กศน.อำเภอสนามชัยเขต กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร และอื่น ๆ ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยนายอำเภอสนามชัยเขต เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และข้าราชการในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ ประชาชน และนักเรียน /ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว

22 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม

1050932.jpg

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมนักเรียน เป็นตัวแทน ลงพื้นที่โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม เพื่อชื่นชมคณะครู นักเรียน ที่ได้ช่วยเหลือและทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนักเรียนและครูผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถนักเรียนเสียหลักชนต้นไม้ บริเวณถนนสายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช-ท่าศาลา พร้อมทั้งได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยมี นายเสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นครศรีธรรมราชเขต 1 ให้การต้อนรับ และขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย นายสมพงษ์ เกสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช //สุภาพร ดาราจิตร ภาพ /จรวยพร อัตปัญญา รายงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวประสบอัคคีภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

1051017.jpg

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการ สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน ๒ โรงเรียน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

๑) ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ราย เด็กชายภูมรินทร์ พิทักษ์ และ เด็กชายอนุภัทร ทองเฟื่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านบะคอม ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

๒) ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน ราย เด็กชายสุเมธ ศรีดี นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และ เด็กชายคุโณดม ศรีดี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่าเมย ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ณ ห้องประชุม ๘๔ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักชกวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิค สมจิตร จงจอหอ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจน

1051364.jpg

.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยเอกสมจิตร จงจอหอ นักชกวีรบุรุษเหรียญทองโอลิมปิค ปี 2008 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พิธีกรและนักแสดง นำคณะผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง ตำบลเจ๊ะบิลัง จังหวัดสตูล เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จำนวน 100 ทุนๆ ละ 500 บาท มูลค่า 50,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ 6 โรงเรียนในพื้นที่ โดยมีนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล ครู นักเรียน และ ชาวบ้านเจ๊ะบิลังให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

.นายสมจิตรฯ กล่าวให้กำลังใจนักเรียนที่มาร่วมต้อนรับว่า ขอให้ตั้งใจเรียนและมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง อย่าท้อถอย โดยเฉพาะด้านกีฬาก็จะประสบความสำเร็จเข่นเดียวกับตนเอง เพราะการเล่นกีฬาช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและนำพาเราให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งเลวร้ายทั้งหลาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ลำพูน เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

1051774.JPG

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้อินเตอร์เน็ต การบริหารจัดการช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและเด็กพิเศษ และการบริหารจัดการงาน 4 ด้านของโรงเรียน โดยมีน.ส.เสรี ยาอุตม์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซและคณะ ให้การต้อนรับ และในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบวก เพื่อติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การเตรียมความพร้อมในการสอบNT การจัดการเรียนการสอน DLTV และการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมกันนี้ได้รับทราบปัญหาการขาดครูNative speaker และการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป โดยมีนายสุบิน ตาสุยะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ