นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

1054935.jpg

นายวิทยา ประวะโข

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

๑.๑ ชื่อนาย วิทยา นามสกุล ประวะโข เกิดวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๔ ปี ๕ เดือน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ อันดับ คศ. ๔ เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ ๑ ชื่อ ประถมาภรณ์ วุฒิทางลูกเสือที่ได้จากการฝึกอบรม ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วูดแบดจ์ ๔ ท่อน (Leader Trainers) ตำแหน่งทางลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทำงานสาธารณประโยชน์จิตอาสา ดำรงตำแหน่ง อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๗ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา ด้านครูและอาจารย์ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ ๖๒๐๖๗๘๘ e-mail : vitthaya1814@hotmail.com

๑.๒ อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ๑๑๙/๑๕๙ หมู่ที่ ๕ หมู่บ้านพีเคธานี ๔ ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี – หนองคาย) ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๐๐๐

๑.๓ คู่สมรส นางบุษกร ประวะโข อาชีพรับราชการครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาล-อุดรธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ บุตร ๑ คน นายก่อกุศล ประวะโข ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรสถิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๒๓ จบ ม.ศ. ๕ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี

– พ.ศ. ๒๕๒๗ ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๓๘ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– พ.ศ. ๒๕๕๕ ศึกษาด้วยตนเอง โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (UTQ Online) สายผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ครบ ทั้ง ๔๗ วิชา

– ปัจจุบัน กำลังศึกษาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ (กรมสามัญศึกษา ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๓๕ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๓๗ นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๑ ศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๒ ศึกษาธิการอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (สป.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๓ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๔๙ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๕๖ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ (สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร (สศศ.สพฐ.ศธ.)

พ.ศ. ๒๕๖๐ –ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ (สพฐ.ศธ.)

๑. รางวัล เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๒ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

๒. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสาเสมาธรรมจักร) ประจำปี ๒๕๕๓ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และเกียรติคุณบัตรจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๓. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

๔. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๕. รางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ รับรางวัลจาก เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

๖. รางวัล คุรุคุณธรรม เข็มทอง ระดับชาติ ปี ๒๕๕๘ รับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา

๗. รางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับชาติ ประเภทผู้บริหาร ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๘.รางวัล โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือติดตามงาน พัฒนาเยาวชนด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑

๙. รางวัล เครื่องหมายสามารถ ชั้นที่ ๓ ผู้มีความสามารถและนำชื่อเสียงมาสู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๒๖

๑๐. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๖

28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

%d bloggers like this: