ประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

1055371.JPG

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้เป็นประธานประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน การจัดแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์งานอันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 …ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: