Archive | Uncategorized RSS for this section

สพป.ปัตตานี เขต ๓ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.

1014855.jpg

นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จำนวน 6 โรง และบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560 จากนายปราโมย์ แก้วสุข ข้าราชการบำนาญ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยบุคลากรใน สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และคณะครูในสังกัด ร่วมแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานที่รับการประเมิน โดยคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ร่วมอธิบายเพิ่มเติมในแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 (คำถาม EB 1 -11) ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

Advertisements

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่เยี่ยม นร.โรงเรียนวัดลำดวนทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา

1014693.JPG

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ได้มอบหมายให้ทีม ฉก.ชน.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ลงพื้นที่ร่วมกับนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองปราจีนบุรี, รองนายก อบต.ดงพระราม, ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลดงพระราม โดยเดินทางไปพบเด็กหญิงพิมชนก ดวงดารา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดลำดวน ซึ่งทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อขอรับความช่วยเหลือที่ดินและบ้าน ๑ หลัง พร้อมทั้งทุนการศึกษาของตนเอง และน้องชาย โดยมีนายประสงค์ เฟื่องสำรวจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำดวน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ……. อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=519

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ

1014497.JPG

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2559 มีโรงเรียนขนาดเล็กได้รับเกียรติบัตรจำนวน 4,911 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.พล.3 มีจำนวน 26 โรงเรียน คือ โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม โรงเรียนราษฎร์สามัคคี โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง (จ่างอนุสรณ์) โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ โรงเรียนวัดวงฆ้อง โรงเรียนบ้านหนองห้าง โรงเรียนบ้านนาขุมคัน โรงเรียนบ้านน้ำลอม โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนบ้านลาดคื้อ โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา โรงเรียนบ้านนาหล่ม โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ โรงเรียนบ้านท่ากระดุน โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านหนองปลิง โรงเรียนบ้านชาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

สพป.ระยอง เขต ๒ สืบสานโครงการต่อเนื่อง BCL.

1014394.jpg

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนพ. ศ. 2560 นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.รย.2ร่วมกับมูลนิธิ BCL. คุณชัยโรจน์ คุณกรทัศน์ (หนุ่มบ้านตากาแฟ) คุณรุ่งวิทย์ ร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจน และนายสมบูรณ์ ปาลสุทธิ์ อดีตผอ.ร.ร.วัดหนองกันเกรา เลขานุการมูลนิธินักเรียนยากจนอำเภอแกลง นายสอาด โพธิกำชัย ( อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ) คณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา โลกกว้าง งานอาชีพ การเรียนรู้สู่การ มีงานทำ “โรงเรียนในสถานประกอบการ” ให้ กับนักเรียนชั้นม 3 ผู้ปกครองนักเรียนครูแนะแนว ช่วงเช้า เวลา 9 นาฬิกาถึง 11.30 น. ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 235 คน และ ช่วงบ่าย 13.00 ถึง 16.00 น .ณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ จำนวน 239 คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแนะแนวทางให้นักเรียน ที่ยากจนขาดแคลน และมีความต้องการเรียนต่อในสายอาชีพ ได้เรียนรู้ ในสถานประกอบการและมีวุฒิการศึกษา โดย ไม่ต้อง ให้ครอบครัวเป็นภาระเรื่อง ส่งค่าเล่าเรียน นักเรียนทุกคน ฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานประกอบการ และมีรายได้ระหว่างเรียน พร้อมประสบการณ์ตรงวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าว เพื่อร้อยดวงใจลงสู่เยาวชนไทยมีอาชีพ มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง

16 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกิจกรรม “สนทนาสภากาแฟ” ร้อยรัก ประสานใจ สู่รั้วโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

1014320.JPG

***นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานกิจกรรม “สนทนาสภากาแฟ” ร้อยรัก ประสานใจ สู่รั้วโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพ ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารใน สพฐ.และผูบริหารของเขตฯพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยในช่วงแรกนายกิตติ บุญเชิต ผอ.สพม.1เป็นผู้บรรยายถึงการบริหารงานในเขตฯพื้นที่ สพม.1จากนั้นนายปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอภาพรวมและจุดเด่นของโรงเรียนในกลุ่มที่1ที่มีความเป็นเลิศจากนั้นนายศรายุทธ รัตนปัญญา ผอ.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนำเสนอการดำเนินงานห้องเรียนภาษาจีน จากนั้นนางคนึงนาถ จันทวงศ์ ผอ.โรงเรียนมักกะสันพิทยาทีมวอลเลย์บอลที่เป็นตัวแทนระดับชาติต่อจากนั้นได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษาต่อจากนั้นนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ได้มอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.รย ๒ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

1014121.JPG

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางอำพัย อุดมพฤกชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผนฯ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน ๓๒ โรง วัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกประธานเครือข่ายการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากคนเดิมได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่สพป.แห่งใหม่ มติที่ประชุมได้คัดเลือก นายชูชาติ คาดสนิท ผอ.ร.ร.วัดปากน้ำพังราดเป็นประธานแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีหน้าที่ประสานงานและเป็นตัวแทนร.ร.ขนาดเล็กในการดำเนินกิจกรรม งาน แนวคิดลงสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการครบองค์ประชุมที่ปรึกษา นายพยงค์ ทิพย์อุทัย ผอ ร.ร. วัดเนินทราย นายอดิศักดิ์ รื่นรมย์ ผอ.ร.ร.บ้านเหมืองแร่ รองประธาน นางศุภนา โถน้อย ผอ.ร.ร.บ้านมาบช้างนอน นางภัทรภร อุทรักษ์ ผอ.ร.ร.วัดสมอโพรง นางณัชชานันท์ ทิพยมนตรี ผอ.ร.ร.บ้านแก่งหวาย นายฐศปวรรษ สมรรถการ ผอ.ร.ร.บ้านดอนสำราญ น.ส.ภัทรศนันท์ เจนการ ผอ.ร.ร.บ้านเนินสุขสำรอง นางสาววิภาพรรณ อุบล ผอ.ร.ร.บ้านยุบตาเหน่ง เลขาเครือข่าย เหรัญญิก น.ส.นิตยา สมสนาพานิช ผอ.ร.ร.วัดเขาสำรอง ประชาสัมพันธ์ นายปริญญ ญาณวุฒิ ผอ.ร.ร.บ้านหนองคุย พร้อมร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.นครปฐม เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการคุณภาพจัดทำ Pre-O-net

1013848.jpg

วันที่ 15 พ.ย. 2560 กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเครื่องวัดผล Pre O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ณ โรงเรียนวัดวังตะกู(เสรีเริงฤทธิ์อุปถัมภ์) โดยมี นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม ดังกล่าว

การจัดทำ Pre-O-net เพื่อให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับข้อสอบ และ เพื่อนำผลคะแนนสอบไปวิเคราะห์พัฒนาองค์ความรู้นักเรียนตามสาระที่ต้องปรับปรุง จัดทำขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน ก่อนสอบ O-Net จริง นั่นเอง เพื่อสร้างความตื่นตัวในการสอบ O-Net ให้กับนักเรียนและเพื่อซักซ้อมทักษะการสอบ O-Net ด้วย เช่น ทักษะในการฝนกระดาษคำตอบ ทักษะในการอ่านข้อสอบ เนื่องจากเราพบว่า นักเรียนจำนวนมากต้องเสียคะแนนไปเพราะฝนกระดาษคำตอบไม่ถูก หรือบางครั้งเจอคำถามยาวๆ ก็ไม่อยากอ่าน อ่านไม่ครบ อ่านไม่เข้าใจโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหาอ่านเขียนไม่คล่อง ทำให้เสียคะแนนข้อนั้นไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงตระหนักถึงความสำคัญในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในการสอบO-net ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 กำหนดจัดสอบ Pre-O-Net ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ภาพ http://www.pathomnakhon.org/area1

16 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1013473.JPG

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment – ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จากคณะกรรมการ ประกอบด้วย ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวกัญญาพร ไทรชมพู นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นายกิจติพงศ์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และนางสาวนันทนา กุจันทร์ เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและเข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

14 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนตลาดบางบ่อ สังกัดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ต้อนรับคณะ dental hygienist เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากประเทศภูฎาน ศึกษาดูงาน

1011983.jpg

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนตลาดบางบ่อ นำโดยนายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ให้การต้อนรับคณะ dental hygienist เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จากประเทศภูฎาน จำนวน ๑๐ คน และทีมทันตแพทย์จากสำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย มาศึกษาดูงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาของประเทศไทย โดยโรงเรียนได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านทันตกรรมในโรงเรียนตลาดบางบ่อ ได้แก่ การจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทันตสุขภาพ มีนวัตกรรมและโครงงานด้านทันตสุขภาพ ชมกิจกรรมละครหุ่นมือ เรื่อง Love teeth keep promise และนำชมกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีการตรวจความสะอาดหลังแปรงฟันโดยใช้สีย้อมฟัน หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปที่โรงพยาบาลแปลงยาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแปลงยาวและคณะเจ้าหน้าที่ มีการนำเสนอผลงานกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพตามกลุ่มอายุ ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียน ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และพาเยี่ยมชมคลินิกทันตกรรม และโรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ภาพ/ข่าว

10 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนเมืองคอนสุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในน้ำ จากประเทศมาเลเซีย

1012757.jpg

นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูควบคุมทีมแข่งขันหุ่นยนต์จากโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดเผยว่า ได้รับเชิญจากศูนย์วิทยาศาสตร์ Puwat Sains Negara Cawangan Wilayah Utara (PSNCWU) เมืองอะลอว์สตาร์ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านทาง เอ็ม รีพับ บลิคซัพพลาย ให้เข้าร่วมแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เคลื่อนที่ในน้ำ โดยในงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หุ่นยนต์ปลาว่ายน้ำ ปั่นพลังงานไฟฟ้าด้วยมือให้แก่ทีมเยาวชนประเทศมาเลเซียและทีมเยาวชนไทย ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและผลการเเข่งขันนักเรียนโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองระดับมัธยมศึกษา จากการแข่งขันหุ่นยนต์ปลา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ รัฐเคดาห์ มาเลเซีย โดยเด็กชายพีรณัฐ ละม้าย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเด็กชายจิรัฐ ชูช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เป็นครูผู้ควบคุมทีม เด็กชายจิรัฐ ชูช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า นอกจากได้ประสบการณ์ตรงแล้ว ยังได้เรียนรู้ในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อื่นๆ มากมาย อาทิเช่น เรือพลังงานเเสงอาทิตย์ รถพลังงานเเสงอาทิตย์ ตลอดจนพลังงานสะอาดอื่น ๆ ที่ใช้หมุนเวียนได้ (Renewable Energy) ภายใต้ภาพรวมในการร่วมการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการร่วมกันความเป็นหนึ่งในอาเซียน ครั้งที่ 1 Robotic Education Match Making ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 และกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดมุมมองเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อเป็นโครงการนำร่อง เชิญชาติสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมโครงการ ในโอกาสต่อไป อีกด้วย

นับว่าเป็นประสบการณ์ตรงให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้ ขอชื่นชมคณะผู้จัด ผู้บริหาร ครู ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเปิดหูเปิดตาเทียบเท่าสู่เวทีนานาชาติในยุคไทยแเลนด์ 4.0 นี้

13 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปจ.๑ ออกตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

1012145.jpg

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และ นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้ออกตรวจเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดดงไชยมัน อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปัญหาไม่มีผู้บริหาร มีครูผู้สอนเพียงคนเดียวรวมทั้งมีจำนวนนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ คน โดยได้ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่ นางสัมฤทธิ์ นุชกำแหง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงไชยมัน ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อลดความเลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก……อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=517

10 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ